اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانۀ دانشجویان علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر، اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانۀ دانشجویان رشتۀ علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک بود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. 32 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. 16 نفر به‌صورت همتاسازی با گروه تجربی از نظر سن، جنسیت، تجربۀ کاری و سال ورود گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه و پرسشنامه استاندارد ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه بود. قبل از شروع جلسات کلاسی، پیش‌آزمون و پس از طی 15 جلسه درسی، پس‌آزمون از هر دو گروه کنترل و تجربی گرفته شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی وابسته و تی مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانۀ دانشجویان علوم ورزشی قبل و بعد از ارائه واحد درسی کارآفرینی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین قصد کارآفرینانه دانشجویان قبل و بعد از ارائه واحد درسی تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین متغیرهای قصد کارآفرینانه در گروه تجربی به‌طور معناداری بالاتر از میانگین این متغیر در گروه کنترل بود. به نظر می‌رسد ارائه واحد درسی کارآفرینی باهدف توسعه دانش، نگرش و مهارت‌‌های کارآفرینانه در ایجاد انگیزه و تمایل دانشجویان به اقدام جهت فعالیت‌های کارآفرینانه و افزایش قصد کارآفرینانه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of teaching the Entrepreneurship Course on Entrepreneurial Personality Characteristics and the Entrepreneurial Intent of undergraduate Students of Sports Sciences

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mondalizadeh 1
  • Esfandiar Khosravizadeh 2
2 Department of sport management, faculty of sport management, Arak university, Arak, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article was to investigate the effectiveness of entrepreneurship curriculum on entrepreneurial personality traits and entrepreneurial intention of the students of sports science faculty of Arak University of Sports Sciences. The research method was semi-experimental. Twenty-three subjects were selected as purposeful samples and assigned to experimental and control groups. Sixteen subjects were selected as matched with the experimental group in terms of age, gender, work experience and year of entry, and were assigned to the control group. The research tool was entrepreneurial intent standard questionnaire and entrepreneurial personality questionnaire. Before the beginning of class sessions, pre-test and after 15 sessions, the post-test was taken from both experimental and control groups. T-test, and dependent t-test were used. The results of the research showed that there was no significant difference between the entrepreneurial personality characteristics of the students of sports sciences before and after the presentation of the entrepreneurship curriculum, but there was a significant difference between entrepreneurial intention before and after the presentation of the curriculum, and the mean variables of entrepreneurial intention In the experimental group, it was significantly higher than the mean of this variable in the control group.It seems that the presentation of an entrepreneurship curriculum to develop knowledge, attitude and management skills can help to motivate and incline students to engage in entrepreneurial activities and increase entrepreneurial intent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • entrepreneurial intention
  • Sports science
  • Personality trait