بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته تحصیلی علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش ویژگی­ های شخصیتی در روحیه کارآفرینی دانشجویان تربیت ­بدنی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان درحال تحصیل مقطع تحصیلات تکمیلی رشته تربیت ­بدنی در دانشگاه­ های استان مازندران بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان تعداد 248 نفر تعیین، که برای جلوگیری از خطا 250 نفر انتخاب شدند و روش نمونه ­گیری به­صورت نمونه ­های دردسترس بوده ­است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ ساخته و تعدیل­ شده ارزیابی ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی Kordnaiej & et al (2006) و ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی افراد Moghimi (2006) بود که پس از بررسی و تعدیل و انتقال به حوزه مربوطه تحقیق، تأیید روایی صوری و محتوا با نظرخواهی 15 نفر از استادان دانشگاهی متخصص در این زمینه، هم­چنین تعیین پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (86/0=α) مورد استفاده قرار گرفت. داده­های پرسشنامه­های برگشتی قابل­قبول توسط نرم­افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون­­های کلموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مهارت کارآفرینی با تمامی ابعاد شناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رابطه معنادار وجود داشته و نتایج تحلیل رگرسیون تاثیر این ویزگی­ ها را بر مهارت کارآفرینی پیش­بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of personality traits in entrepreneurship spirit of Sports Science students

نویسندگان [English]

  • mina javanmard 1
  • farzam farzan 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of personality traits in the entrepreneurial spirit of Sports Science students. The data gathering tool was a researcher-made and adjusted questionnaire assessing the personality traits of the Iranian entrepreneurs belongs to Kordanij in 2006 and assessing the entrepreneurial skills of individuals belongs to Moghimi in 2006, The two questionnaires were combined for use in this study. That After reviewing and modifying and transferring to the field of research, validation of validity (with a survey of 15 professors of the university specializing) and reliability determination by Cronbach's alpha (α = 0.86) was used. The data of acceptable return questionnaire were analyzed by SPSS software version 22 using Kolmogorov-Smirnov tests and linear regression analysis. the sampling method was available as samples. The statistical population consisted of all students undergoing postgraduate physical education, there were about 700 people in three fields of sports management, sports physiology and sports biomechanics in the universities of Mazandaran province. The sample size was determined on the basis of Krejcie and Morgan's table of 248 people. To prevent the error, 250 people were selected. The results showed that there is a significant relationship between entrepreneurial spirit with Personality traits of risk-taking, center of internal control, success, intellectual health, tolerance of ambiguity, dreaming, challenge, pragmatism have a positive and significant effect on entrepreneurial spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial spirit
  • Personality traits
  • Sports Science students