دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1400، صفحه 1-176 
تحلیل محتوای سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

صفحه 1-20

یاسمن رحمانی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی