رابطه اوقات‌فراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجی‌گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گذران فراغت تحت تاثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی و ارزش‌های جهانی، یکی از دغدغه‌های افراد است. هدف تحقیق حاضر چگونگی تاثیر فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی با میانجی‌گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های Gould et al, 2008، Kyle et al, 2005 و Ramkisson et al, 2012 بود. جامعه آماری پژوهش، ورزشکاران غیرحرفه‌ای خانه والیبال تهران که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مجموعه را داشتند، بود. جهت تعیین حجم نمونه از نرم‌افزار PASS استفاده شد و روش نمونه‌گیری در دسترس بود که در نهایت تعداد 274 پرسش‌نامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات توسط 9 نفر از صاحب‌نظران در این حیطه بررسی شد. آلفای کرونباخ برابر 95/0 به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که یکی از عوامل مهم برای افزایش رضایت افراد از انجام فعالیت فراغتی، مشارکت تفریحی است (ضریب مسیر 519/0). بین ابعاد مشارکت تفریحی جاذبه بیشترین تاثیر را دارد، پس می‌توان گفت که هر چه افراد نسبت به یک فعالیت تحریک‌پذیری بیشتری داشته باشند، میزان رضایتشان هم بیشتر است. مشارکت تفریحی 49 درصد و اوقات‌فراغت جدی 42 درصد از تغییرات رضایت از فراغت را پیش‌بینی می‌کنند و 66 درصد از تغییرات مشارکت تفریحی، وابسته به اوقات‌فراغت جدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship serious leisure and leisure satisfaction mediated by recreational involvement in amateur Volleyball athletes

نویسندگان [English]

  • marjan saffari 1
  • fariba fayazi 2
  • Rasool Norouzi Seyed hossini 1
1 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.A. Student in Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Leisure under the influence of socio-economic developments and global values is one of the concerns of individuals. The purpose of the present study was to investigate the effect of serious leisure on satisfaction from lelisure activities with the mediation of recreational involvement in amateur volleyball athletes. The research method was applied research of purpose and correlation in terms of data collection, which was done in the field. The target population of the study was non-professional athletes of Tehran Volleyball House who had at least 6 months of membership in this collection. Software was used to determine the sample size and the sampling method was available. Finally, 274 questionnaires were used for statistical analysis. The face and content validity of the data collection tool was reviewed by 9 experts in this field. Cronbach's alpha was 0.95. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used using SPSS software version 26 and PLS version 3. The findings show that one of the most important factors in increasing people's satisfaction with leisure activities is recreational involvement, which is most effective after gravity, and the more irritated people are about an activity, the greater their satisfaction. Entertainment participation predicts 49% and serious leisure 42% of changes in leisure satisfaction, and 66% recreational involvement of changes depend on the serious leisure of volleyball players. Therefore, considering a factor such as recreational involvement can be a great help to the officials in the field of leisure to attract and satisfy more customers of Tehran Volleyball House.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amateur athletes
  • leisure
  • Recreational involvement
  • Satisfaction
  • Volleyball