رابطه بین بازاریابی سبز و ادراک از معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان با وفاداری مشتریان محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.296

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابعاد بازاریابی سبز و زبر مجموعه های معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان با وفاداری در مشتریان محصولات ورزشی می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر، شامل 357 نفر مشتریان فروشگاه‌های ورزشی در استانهای شمالی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها پرسشنامه آگاهی از بازاریابی سبز حبیبی ساروی (1395)، پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به محصولات ورزشی رسول آبادی (١٣٩٤) و پرسشنامه معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان سیدی و پاک نژاد (1394) با مقیاس پنج ارزشی لیکرت مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادههای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار 22SPSS در سطح 05/0≥α تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد بین بازاریابی سبز با ادارک از معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان محصولات ورزشی رابطه وجود دارد. همچنین بین معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان با وفاداری مشتریان محصولات ورزشی رابطه وجود دارد. بین مولفه های بازاریابی سبز (محصول سبز، تبلیغ سبز، قیمت سبز، سبک محصول سبز و کیفیت محصول سبز) با وفاداری مشتریان محصولات ورزشی رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بازاریابی سبز به میزان (44/0=β) و ادارک از معیارهای اخلاقی تولیدکنندگان به میزان (19/0=β) می‌توانند تغییرات وفاداری مشتریان محصولات ورزشی را پیش بینی کنند. به شرکت‌های تولیدی محصولات ورزشی پیشنهاد می‌شود با اتخاذ استراتژی‌های مناسب بازاریابی محصولات ورزشی سبز در بازارهای هدف به صورت همه جانبه به معرفی و ار‌ائه محصولات دوست‌دار محیط زیست اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between green marketing and the ethical measures of producers with the loyalty of sports products customers

نویسندگان [English]

  • Farshad Yazdani 1
  • Mohammadbagher Forghani Ozrudi 2
  • Ali Yaghobi 3
1 Department of Sports Management, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Education, education office, Babol, Iran
3 Department of Physical Education, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship dimensions green marketing and subcategories producers' ethical standards with customer loyalty of sports products. The research method was descriptive and correlational. The statistical sample of the present study included 357 customers of sports stores in the northern provinces of Iran that were selected randomly. For collect data, Habibi Saravi Green Marketing Knowledge Questionnaire (2016), Consumer Loyalty Questionnaire for Rasoul Abadi Sport Products (2015), and Sidney and Pure Rage Ethical Criteria Questionnaire (2015) with Likert five-point scale were used. Data were analyzed usingPearson correlation test & regression analysis using SPSS22 software at α≥0.05. The results showed that there is a relationship between green marketing and ethical standards of sporting goods manufacturers. There is a relationship between manufacturers ethical standards and customer loyalty to sports products. There is a relationship between the components of green marketing (green product, green advertising, green price, green product style and green product quality) with customer loyalty of sports products. The results of regression analysis showed that green marketing (β=0.44) and perception of producers' ethical standards (β=0.19) can predict customer loyalty changes in sports products. It is suggested that companies that produce sports products adopt comprehensive strategies for marketing green sports products in the target markets and introduce environmentally friendly products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Loyalty
  • Ethical Criteria
  • Manufacturers
  • Customers
  • Sport Products
Ahmadi, S., & Askari Dehabadi, H. (2016). Exploring the Relationships among Service Quality, Satisfaction, Trust and Loyalty of Customers (Case Study: Transportation Companies of Tehran). Journal of Development & Evolution Mnagement, 1394(23), 11-20. [in Persian].
Ahuja, K. (2015). A study of green advertising and its impact on consumer purchase intention. International Journal of Applied Research, 1(7): 39-43
Akbari, M., Altaha, S.H., & Sadeghpour, P. (2015). The effect of green marketing on customers' purchase intention with the mediating role of corporate social responsibility and product image. Commercial Surveys, 13(73), 34-44. [in Persian].
Alipour, M. (2010). Marketing and Market Management with Modern Approach. (1st ed.), p: 50.
Barber, N., Taylor, D.C., & Strick, S. (2009). Environmental knowledge and attitudes: influencing the purchase decisions of wine consumers, International Conference-Refereed Track, pp. 1-11.
Beykzad, J., & Yavari, A. (2016). The relationship between green marketing strategies and consumer loyalty to the green home appliance brand, 3rd International Conference on Green Economy, Babolsar, Taroud Shomal Industrial Research Company. [in Persian].
Cao, X. (2011). Does It Pay to Be Green? An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in China. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Chrisjatmiko, K. (2018). Towards green loyalty: the influences of green perceived risk, green image, green trust and green satisfaction. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 106, No. 1, p. 012085). IOP Publishing.
Darvishi Harzevili, F., Ramezaninezhad, R., & Goharrostami, H. (2021). Influence of green marketing on sport brand image and intention to purchase Athletes in Rasht. Sports Marketing Studies, 2(4), online publishing. [in Persian].
Ebrahimi A, & Roodani A. (2009). The role of ethics marketing in consumer food purchasing behavior. Journal of Ethics in Science and Technology; 4(1-2):1,29-39.
Elahi, S.M., & Yaghoubi, R. (2011). Introducing green marketing tools and their impact on consumer buying behavior. Improvement and Transformation Management Studies, 21 (65): 167-186. [in Persian].
Eshraghi, I., & Kheiri, B. (2015). Effect of green consumer’s lifestyle on the economic sustainable development. 2ed International E-Conference on Green Economics. Babolsar, Mazandarn, Iran.
Faramarz Gharamaleki, A. (2015). Organizational ethics. Tehran, Publisher: Industrial Management Education Organization. [in Persian].
Ghasemi, H., & Rasekh, N. (2019). Sensory Marketing and Brand Trust: A Case of Sports Shops Customers. Sport Management Studies, 11(53), 121-138. [in Persian].
Habibi Sarvi, K., Sanai, M., & Zameni, L. (2016). The effect of green marketing on the intention to buy sports customers in Sari. National Conference of Scientific Association of Sports Management. [in Persian].
Haghighi Kaffash, M., & Akbari, M. (2011). The Priority of Effective Factors on Customer's Loyalty with Using of ECSI Model. Jounal of Marketing Management, 6(10), 95-118. [in Persian].
Hamidi zadeh MR., Karimi Alavijeh MR., & Rezaei M. (2012). Investigate the relationship between personality dimensions and brand equity and the moderating role of moral traits. Journal of New Marketing Research; (3):2, 35-50.
Hamzehpour, N., & Forghani Ozurdi, M.B. (2018). The effect of price and promotion of green sports products on the intention to buy sports customers. Journal of Applied Research in Sports Science, Education Without Borders, 3 (9): 23-42. [in Persian].
Han, H., Hsu, L.T.J., Lee, J.S., & Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions. International Journal of Hospitality Management, 30, 345–355.
Hartmann, P., & Apaolaza, I.V. (2006). Green value-added Marketing. Intelligence & Planning, 24(7). 673-680.
Heidari Kashani, MJ. (1998). The relationship between religion and science from the perspective of Allameh Tabatabai. Journal of Pasdareeslam; (2):34.
Hemmati Nezhad, M.A., & Masoomi, H. (2018). The Relationship between Brand Personality dimensions and Consumer’s Loyalty to Sports Brands in Rasht city. JRSM. 7(14), 1-14. (Persian)
Ho, T.N., Wu, W.Y., Nguyen, P.T., & Chen, H.C. (2019). The Moderating Effects for the Relationships between Green Customer Value, Green Brand Equity and Behavioral Intention. Academy of Strategic Management Journal. 18(4): 00-00.
Jaberi, A., Mazloomi soveini, F., Khazaei pool, J., & Moradi, M. (2018). A Study of the Effect of Service Marketing Mix Factors on Satisfaction of Football Fans. Sport Physiology, & Management Investigations, 9(4), 133-146. [in Persian].
Jialing, L., Antonio, L., & Civilai, L. (2017). Green brand benefits and their influence on brand loyalty, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 35 Issue: 3, pp.425-440.
Kaufmann HR, Panni M., & Orphanidou Y. (2012). Factors affecting consumers’ green purchasing behavior: an integrated conceptual framework. Amfiteatru Economic. 15(31):50-69.
Keshkar, S., Salman, Z., & Jabbari, J. (2013). The Relationship between Satisfaction and Loyalty with Domestic and Foreign Sport Garments in Female Bodybuilders. Journal of Sport Management, 5(3), 117-136. [in Persian].
Kharazmi, E., Forghani Ozrudi, M., & Amani, H. (2015). Survey of Determine of Basic Factors Athletes Loyalty Level of National Teams on Sports Brands and Clothes. Sport Management Studies, 6(27), 31-46. [in Persian].
Khodadad Hosseini, S.H., Karimian, M., Jamali, S., & Hashemzehi, A. (2015). Green Trends and Its Role in the Creation of Client Outcomes. Journal of Business Management Perspective, 14(24), 28-48. [in Persian].
Khoshlesan, A., Darwish, H., & Azadnia, A.H. (2015). Investigate the Relationship between Green Marketing and Consumer Buying Behavior, Busqueret, 1(1), 93-107.
Laddha, S., & Malviya, M. (2015). Green Marketing and its Impact on Consumer Buying Behavior. NBR E-JOURNAL, 1(1), 1-7,
Liaqatzadeh, Z., & Shafei, R. (2018). Assessing the company's compliance with environmental requirements and green marketing and its relationship with the company's reputation from the perspective of customers. Journal of Management and Accounting Studies, 4 (1): 66-77. (Persian)
Lin, J., Lobo, A., & Leckie, C. (2017). Green brand benefits and their influence on brand loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 35(3), 425-440.
MacIntosh, E., Bravo, G., & Li, M. (2019). International Sport Management. Human Kinetics, Incorporated.
Malekzadeh, M.S. (2015). Strategic management of social responsibility. Tehran, Publisher: Jungle. [in Persian].
Manrai, L.A., Manrai, A.K., Lascu, D.N., & Ryans, J.K. (1997). How Green-Claim Strength and Country Disposition Affect Product Evaluation and Company Image, Psychology, & Marketing, 14(5), 511–537.
Noorbakhsh, H., Shafei Roodposhti, M., Malekshahi, F., & Tarahi, M. (2014). Analyzing the Affecting Factors on Achieving Green Marketing: Case of Automotive Industry of Iran. ORMR. 4(2), 130-150. [in Persian].
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44.
Orme, G., & Ashton, C. (2003). Ethics–a foundation competency. Industrial and Commercial Training, 35(5), 184-190.
Ottman, J. (2017). The new rules of green marketing: Strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. Routledge.
Rafiei, S., & Rafiei, S. (2014). The Impact of Green Marketing Blend on Customer Loyalty, International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, University of Szczecin, International Center of Academic Communication (ICOAC), Poland.
Rahbar, E., & Abdul Wahid, N. (2011). Investigation of green marketing tools’ effect on consumers’ purchase behavior, Business Strategy Series, 12(2), 73-83.
Rahbari, S., Shokrollahi, M., & Taheri, M. (2010). Sports marketing in the new age. Research Findings in Sports Science. Islamic Azad University of Khorasgan Branch. [in Persian].
Ramezani Nejad, R., Asayesh, L., Abdoli, M., & Karkan, M. (2018). Model design of the desire to buy Iranian sportswear with customer loyalty and imagery in creating special value for domestic brands. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 14(28), 73-84. [in Persian].
Ramezanian, M., Esmaeilpour, R., & Tondkar, H. (2010). Impact of Green Marketing Mix on Consumer Decision Making Process. Journal of Business Management, 2(2), 79-98. [in Persian].
Ramirez, E. (2011). Three Essays on Green Marketing Strategy. Ph.D. Dissertation. The Florida State University college of Business.
Ranaei Kordshouli, H., & Allahyari Bouzanjani, A. (2012). Investigating the Effect of Green Marketing Mix on Consumers Green Purchase Decision (Study in Consumers of Shiraz Pegah Dairy Product Company). New Marketing Research Journal, 2(2), 165-180. [in Persian].
Rezaei Soufi, M., Khodsparast, S., & Mohamadi, S. (2021). The Impact of Corporate Social Responsibility Measures on Brand Love for Sport Teams. Sports Marketing Studies, 2(3), 123-152. [in Persian].
Ryan, M. J., Rayner, R., & Morrisson, A. (1999). Diagnosing customer loyalty drivers. Marketing Research, 11(2), 18-26
Samadi, M., Habibi, L., Rasooli, M., & Wool for sale, Mahshad (2010). The impact of marketing activities on the decision to buy green products. Fourth International Conference on Marketing Management, Tehran. [in Persian].
Schlegelmilch, B.B., Bohlen, G.M., & Diamantopoulos, A. (1996). The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness, European Journal of Marketing, 30, 35-53.
Serajzadeh Fard, S.A., & Miladian, H. (2016). The Impact of Green Marketing on Customer Loyalty of Ramak Dairy Products, 3rd National Conference on Key Topics in Management and Accounting Sciences, Gorgan, Department of Education and Research, Baroogster Pars Engineering Company, Farhangian University, Golestan Province. [in Persian].
Seyedi, A., & Paknejad, E. (2015). Relationship Moral Standards Producers with Consumers' Behavior. Ethics in science and Technology. 2015; 10(2), 100-109. [in Persian].
Seyedjavadin, S., Barari, M., & Saatchian, V. (2014). Relationship Marketing in Sport Industry. Sport Management Studies, 6(23), 15-34. [in Persian].
Shahlaei Bagheri, J. (2014). Green marketing and its effect on customer behavior in sports shops. Applied Sports Science News, 2(2), 75-82. [in Persian].
Slack, T., Byers, T., & Thurston, A. (Eds.). (2020). Understanding Sport Organizations: Applications for Sport Managers. Human Kinetics Publishers.
Soltanhoseini, M., & Azimi, N. (2015). Evaluating the Effective Factors in Loyalty of Athletes to Sports Brands in the Archery League Teams. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(6), 220-228.
Suplico, L.T. (2009). Impact of green marketing on the students purchase decision, Journal of International Business Research, 8 (2), 71-81.
Uthamaputhran, S., Shuaib, A.S., & Hamsani, N.H. (2014). The role of green marketing towards purchase intention among Malaysian customers. Journal of Entrepreneurship & Business, 2(1): 1-8.
Vaaland, T., Heide, M., & Gronhaug, K. (2008). Corporate social (21). responsibility: investigating theory and research in the marketing context, European Journal of Marketing, 42(9/10), 927-953.
Vahidi Noghani, M., Pasban, E., Davoodi, N., & Hadadian, A. (20114). Investigating the effect of green marketing mixes on green purchasing. First National Marketing Conference: Opportunities and Challenges, Mashhad, Ferdowsi University. [in Persian].
Vilkaite-Vaitone, N., & Skackauskiene, I. (2019). Green marketing orientation: evolution, conceptualization and potential benefits. Open Economics, 2(1), 53-62.
Zolfi, M. (2015). The Impact of Green Marketing on Consumer Intention. Master Thesis, University of Tabriz, Faculty of Economics. [in Persian].