دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1400، صفحه 1-198 
الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی

صفحه 1-34

ملیحه فقیرگنجی؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی