تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصولات ورزشی با نقش میانجی تصویر برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری بازاریابی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی سبز بر تمایل به خرید مشتریان به واسطه تصویر برند بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه‌های پوشاک ورزشی مجید در شهر تهران تشکیل دادند. تعداد 172 نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های بازاریابی سبز (با 75/0=α؛ 83/0=CR) و تصویر برند (با 83/0=α؛ 88/0=CR) جواهر، پوداروث و نویائوکس (2012) و پرسشنامه تمایل به خرید (با 83/0=α؛ 90/0=CR) کو، هانگ و کیم (2013) جمع‌آوری شدند. روایی محتوا، همگرا و واگرای پرسشنامه‌ها نیز به ترتیب توسط صاحب‌نظران، محاسبه میانگین واریانس استخراج‌شده و بارهای عاملی متقابل تأیید شد. مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با به کارگیری نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند و تمایل به خرید مشتریان دارد. تصویر برند نیز به طور معناداری بر تمایل به خرید مشتریان تأثیرگذار است. همچنین، تصویر برند نقش واسطه‌ای معناداری در ارتباط بین بازاریابی سبز و تمایل به خرید ایفا می‌کند. در نهایت، شاخص-های برازش محاسبه‌شده، نشان‌دهنده‌ برازش مطلوب مدل بودند. به طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که بازاریابی سبز از طریق فعالیت‌های منطبق با محیط زیست، می‎تواند تصویری مثبت از شرکت و محصولات آن در ذهن مشتریان ایجاد و آنها را برای خرید ترغیب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Green Marketing on Purchase Intention of Customers to Sports Products with Mediating Role of Brand Image

نویسندگان [English]

  • Ehsan Baghban Baghestan 1
  • Hadi Bagheri 2
  • Ali Nazemi 3
1 MA. of Sport Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 Assistant Professor in Sport Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Ph.D. in Sport Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of green marketing activities on the purchase intention of customers through brand image. This study was applied in terms of purpose and correlational in terms of strategy. The statistical population consisted of all customers of Majid sports store in Tehran. 172 customers of these stores were selected by simple random sampling. Data were collected using green marketing (with α=0.75, CR=0.83) and the brand image (with α=0.83, CR=0.88) questionnaires of Juwaheer, Pudaruth & Noyaux (2012) and the purchase intention questionnaire (with α=0.83, CR=0.90) of Ko, Hwang and Kim (2013). The content validity, convergent, and divergent of the questionnaires were also confirmed by the experts, the calculation of the mean extracted variance and the cross-factor loadings, respectively. The structural equation modeling was performed using partial least squares method and Smart PLS software. The results showed that green marketing has a positive and significant effect on brand image and purchase intention of customers. Also, brand image significantly affects purchase intention of customers. Furthermore, brand image plays a significant mediator role in the relationship between green marketing and purchase intention of customers. Finally, the calculated indices showed the goodness of fit of the model. In general, it can be concluded that green marketing due to environmentally-friendly activities, can create a positive image of the corporate and its products in the minds of customers and persuade them to purchase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Activities
  • Green Product
  • Green Brand
  • Green Purchase Intention
Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2012). Brand leadership. Simon and Schuster.
Akbari, M., Aletaha, SH., & Sadeghpour, P. (2015). The Impact of Green Marketing on Customer Intention to Buy with the Mediating Role of Corporate Social Responsibility and Product Image. Business Reviews, 13 (72), 31-42. [in Persian] 
Andalib Ardekani, D., & keshavarz, P. (2016). Assessment the green product development and its impact on customer’s mental image with structural equation modeling approach (case study: food industry in Yazd province). Modern Research in Decision Making, 1 (3), 85-112. [in Persian] 
Asli, R., & Ardestani, A. (2016). Measurement of the Effect of Green Marketing Tools on Consumer Purchasing Behavior (Case Study: West of Tehran). Journal of Management Studies and Accounting, 2(2), 1-13. [in Persian] 
Brakhas, H., HemmatiNezhad, M., & Izanloo, Z. (2020). Investigating the effect of green marketing on the behavioral intentions of consumers of sports brands with the mediating role of social responsibility and brand preference. Sports Marketing Studies, 1(2), 50-26. [in Persian] 
Carter Jr, L. L. (2009). Consumer receptivity of foreign products: The roles of country-of-origin image, consumer ethnocentrism and animosity. Old Dominion University.
Ch, T. R., Awan, T. M., Malik, H. A., & Fatima, T. (2021). Unboxing the green box: an empirical assessment of buying behavior of green products. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-12-2020-0169.
Chin, J., Jiang, B. C., Mufidah, I., Persada, S. F., & Noer, B. A. (2018). The investigation of consumers’ behavior intention in using green skincare products: a pro-environmental behavior model approach. Sustainability, 10(11), 3922.
Chou, S. F., Horng, J. S., Liu, C. H. S., & Lin, J. Y. (2020). Identifying the critical factors of customer behavior: An integration perspective of marketing strategy and components of attitudes. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102-113.
Esfidani M., & Mohsenin SH. (2014). Structural equations based on partial least squares approach with smart- pls. 2. Tehran. Mehraban Nashr. [in Persian] 
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prenti ce-Hall.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Gleim, M. R., Smith, J. S., Andrews, D., & Cronin Jr, J. J. (2013). Against the green: A multi-method examination of the barriers to green consumption. Journal of retailing, 89(1), 44-61.
Haghighi, M., & Khalil, M. (2011). Investigation of Green Marketing Position of in Consumer’s Buying behavior. Organizational Culture Management, 9(24), 83-102. [in Persian] 
Hoseini, A., Shirkhodaei, M., & Abbasi, A. (2017). Factors Influencing Consumer Purchasing Behavior with Green Brand Preference. Journal of Business Management. 30, 109-125. [in Persian] 
Juwaheer, T. D., Pudaruth, S., & Noyaux, M. M. E. (2012). Analyzing the impact of green marketing strategies on consumer purchasing patterns in Mauritius. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8 (1), 36-59.
Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Equity (translated by Bathayi, A.). Tehran, Citeh. [in Persian] 
Khazaei, A., Manjiri, H., Samiey, E., & Najafi, H. (2014). The effect of service convenience on customer satisfaction and behavioral responses in bank industry. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 3(1),16-23.
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling., 3rd edn. (Guilford: New York.).
Ko, E., Hwang, Y. K., & Kim, E. Y. (2013). Green marketing functions in building corporate image in the retail setting. Journal of Business Research, 66(10), 1709-1715.
Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing intelligence & planning.
McRoberts, S., & Reid, T. (2020). Sport partnerships, relationships, and marketing for environmental sustainability. Sport and Environmental Sustainability: Research and Strategic Management, 221-242.
Netemeyer, R. G., Maxham III, J. G., & Pullig, C. (2005). Conflicts in the work–family interface: Links to job stress, customer service employee performance, and customer purchase intent. Journal of marketing, 69(2), 130-143.
Pino, G., Amatulli, C., De Angelis, M., & Peluso, A. M. (2016). The influence of corporate social responsibility on consumers' attitudes and intentions toward genetically modified foods: evidence from Italy. Journal of cleaner production, 112, 2861-2869.
Polonsky, M. J. (2011). Transformative green marketing: Impediments and opportunities. Journal of business research, 64(12), 1311-1319.
Polonsky, M. J., & Rosenberger III, P. J. (2001). Reevaluating green marketing: a strategic approach. Business horizons, 44(5), 21-30.
Poudineh Hajipour, H., Poursafar Tabalvandani, E., & Bagheri, Y. (2017). The Effect of Green Marketing Mix on Purchase Decision of Sporting Products (Case Study: Customers of Sporting Products Stores in Tehran City). Journal of Sport Management, 9(3), 565-578. [in Persian] 
Rahbar, E., & Wahid, N. A. (2011). Investigation of green marketing tools' effect on consumers' purchase behavior. Business strategy series, 12(2), 73-83.
Rahman, K. M., & Haque, M. (2011). Exploring price sensitivity of a green brand: a consumers’ perspective. World Review of Business Research,1(2),84-97.
Ramezanian, M. R., Esmael Poor, R., & Tondkar, H. (2010). Impact of green marketing mix on consumer decision making process. Journal of business Management, (5) 2: 79-98. [in Persian] 
Ranjbarian, B., Rashid Kaboli, M., Sanayei, A., & Hadadian, A. (2012). An analysis of relationship between perceived value, perceived quality, customer satisfaction and re-purchase intention in Tehran department stores. Journal of business Management, 4(1), 55-70. [in Persian] 
Shahlaee, J. (2014). Green marketing and its impacts on consumer behavior in sports shops. Annals of Applied Sport Science, 2(2), 75-82.
Smith, A. (2021). Green Marketing: Patagonia vs. Nike (Doctoral dissertation, The University of Arizona).
Solomon, M. R., & Stuart, E. W. (1997). Marketing (Real People, Real Choice). Prentice Hall International Inc, 83-84.
Soonthonsmai, V. (2000). Predicting intention and behavior to purchase environmentally sound or green products among Thai consumers: An application of the Theory of Reasoned Action. Nova Southeastern University.
Suki, N. M. (2016). Consumer environmental concern and green product purchase in Malaysia: structural effects of consumption values. Journal of Cleaner Production, 132, 204-214.
Suki, N. M., & Suki, N. M. (2019). Correlations between awareness of green marketing, corporate social responsibility, product image, corporate reputation, and consumer purchase intention. In Corporate social responsibility: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 143-154). IGI Global.
Suki, N. M., Suki, N. M., & Azman, N. S. (2016). Impacts of corporate social responsibility on the links between green marketing awareness and consumer purchase intentions. Procedia Economics and Finance, 37, 262-268.
Suplico, L. T. (2009). Impact of Green Marketing on the Students’ Purchase Decision. Journal of International Business Research, 8 (2), 71-85.
Yazdani, F., Forghani Ozrudi, M., & Yaghobi, A. (2021). Relationship between green marketing and the ethical measures of producers with the loyalty of sports products customers. Sports Marketing Studies, 2(4), -. [in Persian