تحلیل محتوا روش‌های پژوهش آمیخته در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی، سنندج، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روش تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح های مورد استفاده در مقالات چاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی بود. بدین منظور تمام مقالات چاپ شده در نشریه‌های مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. نمونة آماری، کل شمار و شامل مقالات منتشرشده و مرتبط با بازاریابی در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان نسخه‌های الکترونیکی موجود در نشریات از سال (1389) تا (1398) بود. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی برگه‌ها با استفاده از ضریب توافق بین کدگذاران (آزمون اسکات) در حدود 84 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها نشان داد فقط18 مقاله به روش آمیخته کار شده بود که فقط5 مقاله دارای طرح آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 2 مقاله از نرم افزارهای طبقه بندی داده های کیفی استفاده شده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این نشریات در دوران اولیه و شناخت کمی می‌باشد و امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بنابراین، انتظار می‌رود این پژوهش علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیت‌های موجود و گذشته، رویکردی آینده نگر برای کشف فرصت‌ها و جهت‌دهی محققان در استفاده مطلوب از روش‌های پژوهش ترکیبی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of mixed research methods in sports management journals with emphasis on marketing

نویسندگان [English]

  • Farid Ganji 1
  • sardar mohammadi 2
1 Farid Ganji, Ph.D. student of Sport Marketing Management, Kurdistan University, Sanandaj,Iran
2 Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Humanities, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the method of mixed research and the process of selecting designs used in articles published in sports management journals with emphasis on marketing. For this purpose, all articles published in sports management journals that had a marketing approach were selected as a sample. The statistical sample was the total number and including articles published and related to marketing in Iranian scientific-research journals until the end of the electronic versions of the journals from (2010) to (2019). The method used in the research was content analysis method. The tool used was a coded checklist, the validity of which was assessed by sports management experts. The reliability of the sheets was about 84% using the coefficient of agreement between the coders (Scott test). NVivo software was used to analyze the data. The results showed that only 18 articles were mixed, of which only 5 had mixed designs. Also, the results of this study showed that only 2 articles of qualitative data classification software were used. The results of the present study show that the use of mixed research method in these publications is in the early period and little is known and it is hoped that in the future it will be considered by researchers. Therefore, it is expected that this research, in addition to identifying existing, past problems and limitations, has a forward-looking approach to discovering opportunities and orienting researchers in the optimal use of combined research methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "mixed research method"
  • "sports management journal"
  • "content analysis"
  • "Sequential plans"
  • "concurrent plans"