طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی (عوامل، چالش ها و راهبردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 مربی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی و ارائه عوامل، چالش‌ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها، و ...) بود. نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و نظرخواهی شد. (52 نفر و 38 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 100 مؤلفه، 22 بُعد و 6 سطح شناسایی شده بود و حدود70 درصد مقوله ها دارای فراوانی 5 و بیشتر بودند. شش سطح مدل شامل سطح شخصی، سطح زمینه‌ای، سطح سازمانی، سطح مشارکت ، سطح خدمات و سطح پیامد است که متغیرهای به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردها برای جذب و توسعه مردم به مشارکت در گردشگری ورزش گیلان براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته‌های می‌توان گفت که مشارکت مردم در فعالیت‌‌های گردشگری ورزشی نیازمند توجه همه جانبه به همه جنبه‌ها در سطوح متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for attracting and involving people to sports tourism (Factors, challenges and strategies)

نویسندگان [English]

  • Mehrali HemmatiNezhad 1
  • hossein brakhas 2
  • ali safateyan 3
  • Leila Shahbazpour 4
1 Professor of Sports Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 PhD student in Sports Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Instructor of Guilan University, Rasht, Iran.
4 Sport management, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model for attracting and involving people in sports tourism and to present factors, challenges and strategies. The research method was qualitative with a systematic exploratory approach. The statistical population consisted of two sections: human resources (professors, managers and analysts) and information resources (books, articles, documents, media, etc.). The statistical sample was selected in a purposeful and accessible manner and polled. (52 people and 38 documents). Research tools included the study of systematic libraries and structured exploratory interviews. The validity of the instrument was evaluated and confirmed based on the legal and scientific validity of the sample, the opinion of experts and the agreement between the correctors. In order to analyze the findings, multi-stage conceptual coding method with system analysis approach was used. The final conceptual framework consisted of 100 components, 22 dimensions, and 6 levels identified, and about 70% of the categories had a frequency of 5 or more. The six levels of the model include personal level, contextual level, organizational level, participation level, service level and outcome level, which have successive variables affecting each other. Finally, the most important challenges and strategies for attracting and developing the tourism participation of the people of Guilan in sports were presented based on a conceptual framework. Based on the general findings, it can be said that people's participation in tourism and sports activities requires comprehensive attention to all aspects at different levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • partnership development
  • sports participation
  • Guilan sports
  • Sport tourism