تاثیر وفاداری به تیم ملی بر میزان ریسک پذیری گردشگران ایرانی نسبت به میزبان جام ملتهای آسیا (2019 امارات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و تهران، تبریز و تهران، ایران

3 دانشیار - دانشکده علوم ورزش، سلامت و ورزش، دانشگاه پورتسموث، پورتسموث، انگلستان

چکیده

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، هواداران تیم ملی ایران در بازی‌های جام ملتهای آسیا 2019 بودند ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه وفاداری موسوی و همکاران (1392)، پرسشنامه نوع ریسک سفر فلوید و همکاران (2004) و پرسشنامه احساس درک ریسک مقصد سونمز و گرافه (1998) بود که حین برگزاری بازی استقلال تهران – صنعت نفت آبادان (16 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته چهاردهم و بازی پرسپولیس – پارس جنوبی جم (23 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته پانزدهم پخش شد که تعداد 380 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌ رگرسیون ساده) و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر مولفه‌های مؤثر بر احساس درک ریسک از مقصد در پژوهش حاضر یعنی نوع ریسک سفر، تجربه سفرهای قبلی به سایر نقاط دنیا، تجربه سفر به کشور میزبان بازی‌های جام ملتهای آسیا براحساس درک ریسک از مقصد گردشگر ایرانی تأثیر معنادار داشت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برگزارگنندگان بازهای جام ملتهای آسیا توانسته‌اند مدیریت ریسک مناسبی برای گردشگران بین‌المللی از نظر ایجاد اطمینان‌خاطر و عدم‌احساس ریسک نسبت به کشور میزبان و رویداد ورزشی فراهم آورند.
واژه‌های کلیدی: امنیت، وفاداری، جام ملتهای آسیا 2019، درک ریسک مقصد، گردشگری ورزشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of loyalty to the national team on the level of risk-taking of Iranian tourists towards the host of the Asian Cup (2019 UAE)

نویسندگان [English]

  • farhad fathi 1
  • fariba askaryan 2
  • Mike Rayner 3
1 PhD Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz and Tehran, Tabriz and Tehran, Iran
3 Associate Head - School of Sport, Health and Exercise Science, University of Portsmouth, Portsmouth, UK
چکیده [English]

One of the factors contributing to the sustainable development of the tourism industry is the sense of security of tourists. Therefore, the present study aims to determine the perception of the risk of Iranian tourists to host the 2019 AFC Asian Cup, with the effect of loyalty to the Iranian national team in the 2019 AFC Asian Cup. The present study is a descriptive - survey method and in terms of applied purpose. The statistical population of this study was Iran's national team supporters in the 2019 AFC Asian Cup. Data gathering tools were Mousavi et al. (1392), Floyd et al. (2004) and Perceived Feelings Questionnaire (1392). The risk of Sonnames and Graffe (1998) was at the time of During the Esteghlal Tehran - Sanat Naft Abadan match (December 7, 2018) from the Premier League matches, the fourteenth week, and the Persepolis – Pars Jenobi Jam match (December 14, 2018) from the Premier League matches, the fifteenth week which 380 questionnaires were available. To analyze the obtained data, descriptive and inferential statistics (simple regression test) were used and analyzed using SPSS 22 software. According to the findings of this study, the effective factors on the perceived risk perception of the destination in this study, namely, the type of travel risk, the experience of previous trips, the experience of traveling to the host city of the 2019 AFC Asian Cup, had a significant effect on the perceived risk of the destination of the Iranian tourists. The results of the present study indicate that the organizers of the 2019 AFC Asian Cup qualifiers have been able to provide appropriate risk management for international tourists in terms of creating confidence and lack of risk in relation to the host city and sports event.
Keywords: Security, loyalty, 2019 AFC Asian Cup, Risk Assessment, Sports Tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Security
  • loyalty
  • 2019 AFC Asian Cup
  • Risk Assessment
  • Sports Tourism