تاثیر همزاد پنداری و قابل اطمینان بودن بر دلبستگی و وفاداری مشتریان به برند های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه پویندگان، چالوس، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر همزاد پنداری و قابل اطمینان بودن بر دلبستگی و وفاداری مشتریان به برند های ورزشی مشتریان استان مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. روش این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است و جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند های ورزشی می باشند که تعداد ۳۹۵ نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و LISREL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان از تاثیر همزاد پنداری با برند بر دلبستگی به برند، همزاد پنداری با محصول بر دلبستگی به محصول، قابل اطمینان بودن برند بر دلبستگی به برند، قابل اطمینان بودن محصول بر دلبستگی به محصول، دلبستگی به محصول بر دلبستگی به برند، دلبستگی به برند بر وفاداری به برند و دلبستگی به محصول بر وفاداری به برند دارد. یافته ها حاکی از آن است که دلبستگی به برند و دلبستگی محصول به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Self Congruity and Reliability on Brand and Product Attachment and Customer Loyalty to Sports Brands

نویسندگان [English]

  • Meysam Zafari 1
  • mohammad ali nasimi 2
1 Master Business Management, Poyindgane Institute, Chalus, IRAN
2 Department of Business Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of self-congruity and reliability on brand and product attachment and customer loyalty to sports brands in Mazandaran province. Methodology this research is an applied and descriptive study, and the statistical population of this research is the sports brand users. Data were collected using standard questionnaires. Data analysis methods have been tested based on Structural Equation Modeling using SPSS and LISREL software. The results of the research show that the brand-self congruity with the brand attachment, the product-self congruity with the product attachment, brand reliability on brand attachment, product reliability on product attachment, product attachment on brand attachment, brand attachment to brand loyalty and product attachment to brand loyalty. Findings indicate that attachment to brand and product attachment directly and positively affect brand loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Self Congruity"
  • "Reliability"
  • "Brand and product attachment"
  • "Brand loyalty"