بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی با نقش میانجی تصویر و شهرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت‌ اجتماعی (بر اساس ابعاد جدید و ویژه ورزش) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر و شهرت در باشگاه‌های آمادگی‌جسمانی (ایروبیک، بدن‌سازی و آمادگی‌جسمانی) شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. نمونه پژوهش، 409 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده با مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارSPSS 24 و AMOS 24 انجام‌ شد. یافته‌ها نشان داد مسئولیت‌اجتماعی باشگاه با مولفه های جدید در حوزه ورزش درحالی‌که بیشترین تأثیر را بر تصویر داشته، بر شهرت و وفاداری نیز تأثیرگذار است. همچنین تصویر به‌عنوان متغیر مستقل بر شهرت و وفاداری تأثیر دارد. هرچند در مدل نهایی شهرت بر وفاداری تأثیر معنی‌داری ندارد؛ اما، رابطه مثبت معنی‌دار و تأثیرگذاری بین متغیرهای تحقیق در مدل نهایی بسیار مشهود است. به‌طورکلی، مدیران باشگاه‌ها می‌توانند با مدنظر قرار دادن ابعاد مسئولیت اجتماعی درقبال مشتریان به‌عنوان یک استراتژی ‌اثرگذار و درنتیجه کسب تصویر و شهرت خوب، باعث جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان وفادار شوند که این امر، لازمه بقا و مزیت رقابتی این باشگاه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of social responsibility on Customer`s loyalty of fitness clubs with role moderating of image and reputation

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Goharrostami 1
  • Kobra Pouryousefi 2
  • Nooshin Benar 3
  • Samaneh Nazari 4
1 Assistant professor of Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Master in Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor of Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Ph.D. Student in Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of social responsibility (based on new and special dimensions of sports) on customer`s loyalty with role moderating of image and reputation in fitness clubs in Rasht. The method of the present study was descriptive-correlational that it was a survey study and in terms of the data-collection it was a field study. For this purpose, 409 club’s customers were selected using random sampling. Data analysis in this research was performed by structural equation modeling using with SPSS 24 and AMOS 24 software. The findings showed that the club's social responsibility, while having the greatest impact on the image, also affects reputation and loyalty. Image as an independent variable also affects reputation and loyalty. However, in the final model, reputation has no significant effect on loyalty; However, a significant positive and effective relationship between research variables is very evident in the final model. In general, club managers can attract potential customers and retain loyal customers by considering the dimensions of social responsibility to customers as an effective strategy and thus gaining a good image and reputation, which is a prerequisite for the survival and competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Sport
  • loyalty
  • Customer's attitude
  • Image
  • Reputation