تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

چکیده

ارتباط بین دیپلماسی و ورزش متقابل است، هم دیپلماسی در مدیریت ورزشی، برگزاری مسابقات جهانی، کسب میزبانی، شرکت در مسابقات و ... تاثیر گذار است و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی کشورهای مختلف از طریق ورزش، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی (مانند تحریم المپیک). هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی بر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش پژوهش از منظر هدف بنیادی است. از سوی دیگر، این پژوهش کاربردی می‌باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی)می‌باشد. حجم نمونه در بخش کمی 110نفر و در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان حوزه دیپلماسی ورزشی، روابط بین الملل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق یافته و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی و پایایی آن‌ها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد در بعد ورزشی گویه (دیپلماسی ورزشی در شرایط ورزشکاران کشور در رویداد های بین المللی ورزشی نقش دارد ، با بار عاملی81/0) بیشترین بار عاملی را ب خود اختصاص داده است و در بعد اقتصادی گویه (برگزاری رویدادهای ورزشی موجب تقویت زیرساخت ها و ایجاد تسهیلات مناسب میشود.، با بار عاملی96/0) بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است در نتیجه با استفاده از ظرفیت های توریستی و زیر ساختی ورزشی کشور میتوان شرایط ورزش کشور را از طریق دیپلماسی ورزشی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and sports effects of the development of sports diplomacy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • sadegh fatahimilasi 1
  • habib honari 2
  • sara keshkar 2
1 Master student of sports management at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The relationship between diplomacy and sports is reciprocal, both diplomacy in sports management, holding world competitions, hosting, participating in competitions, etc., and sports in promoting diplomacy in different countries through sports, with or without participation in competitions Sports (such as the Olympic boycott). The purpose of this study is to investigate the economic and sports effects of the development of sports diplomacy on the Islamic Republic of Iran. The research method is fundamental from the perspective of the goal. On the other hand, this research is applied. The research method is mixed (quantitative-qualitative). The sample size was 110 people in the quantitative section and 12 specialists in the field of sports diplomacy and international relations. The research instrument was a completed questionnaire and a semi-structured interview whose validity and reliability were confirmed. The results show that in the sports dimension of the item (sports diplomacy in the conditions of the country's athletes in international sports events, with a factor load of 0.81) has the highest factor load and in the economic dimension of the item (holding sports events strengthens Infrastructure and facilities are appropriate. With a factor load of 0.96) has the highest factor load. As a result, by using the country's tourism capacity and sports infrastructure, the country's sports conditions can be improved through sports diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Diplomacy
  • Economics
  • sports
  • Islamic Republic of Iran