تعیین نقش تعدیلگر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت‏مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه‌های شنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/sms.2022.62416

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش تعدیل‌گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت‌‏مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه‌های شنا بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از منظر اجرا توصیفی و همبستگی‏ می‌‏باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان باشگاه­‌های شنا در شهر تهران بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر برای جامعه با تعداد نامشخص تعیین و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. از پرسشنامه‌‏های کیفیت خدمات،  رضایت‌­مندی مشتری، تمایل حضور مشتری و نقش رسانه اجتماعی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه‌‏ها توسط تعدادی متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه‌‏ها توسط بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیب و میانگین واریانس استخراجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد کیفیت خدمات با رضایت‏مندی و تمایل حضور مشتری و همچنین رضایت‏‌مندی با تمایل حضور مشتری رابطه معنادار مستقیم داشت. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد رسانه اجتماعی رابطه کیفیت خدمات با رضایت‌‏مندی مشتری همچنین رابطه رضایت‏‌مندی مشتری با تمایل حضور مشتری را تعدیل می‌‏کند. در واقع رسانه اجتماعی با کمک به ارتباط مؤثر و تعامل خریدار و فروشنده، به نزدیک شدن ادراک آنان از کیفیت خدمات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات کمک کرده و از این طریق موجب تعدیل اثر کیفیت خدمات در رضایت‏مندی مشتریان می‌‏شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderator Role of Social Media in Relation between the Services Quality and Satisfaction with the Customer Behavioral Intention in Swimming Clubs

نویسندگان [English]

  • Ali Moattar 1
  • Sedigheh Eslami 2
  • Hamid Ghasemi 3
1 M.A. in Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, with the intensification of competition in the field of sports, serious attention has been paid to sports marketing. Sports clubs serve customers with the aim of returning customers. Studies have shown that the desire to return a customer is related to their level of satisfaction. On the other hand, the level of custemers satisfaction is determined by the quality of the services provided. In fact, nowadays, quality is defined by the custemer’s demand, and the customer’s perceptions and expections are considered the main determinants of quality. The purpose of this study was to determine the moderating role of social media in relationship between service quality, customer satisfaction and customers' behavioral intention in swimming clubs.This research is applied, descriptive and correlational. The statistical population of this research was the customers of swimming clubs in Tehran. Sample size was determined by Cochran formula. Cluster and random sampling was performed to select 384 persons. The service quality questionaire (Liu, 2008), (Liu investigated the validity and reliability of the questionnaire with exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. Also, Mahmoudi et al. (2014) using the KMO index and Bartlett's test obtained the validity of the questionnaire at 0.872 and 0.001, respectively, and obtained the reliability of the questionnaire at 0.91 using Cronbach's alpha coefficient.), customer satisfaction questionaire (Chen, 2005), (This questionnaire is standard and Chen considered it valid and reliable. Also, Fasnaqari et al. (2016) evaluated its reliability with Cronbach's alpha coefficient of 0.87.), customers' behavioral intention questionaire (Parasuman, 1991), (This questionnaire is standard and has been used in many researches and its validity and reliability have been confirmed. Kurdlo et al. (2015) reported the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.92.) And researcher-made social media role questionnaire were used for data collection. The validity of the questionnaires was confirmed again by the supervisor and a number of experts in the field of research. The reliability of the questionnaires was evaluated again by factor loadings, Cronbach's alpha, composite reliability, and mean extracted variance. In this research, the data obtained from the research questionnaire was used to evaluate the research measurement model, including the factor loading and t-statistic value for the questionnaire questions, Cronbach's alpha, composite reliability and mean variance extracted from SmartPLS software. Also, in order to evaluate the structural model of the research, including the causal and moderating relationships between the research variables, the structural equations method was used using SmartPLS software, as well as the correlation test with SPSS software. The results of Spearman correlation test showed that the quality of service has a significant direct relationship with customer satisfaction and customers' behavioral intention. Customer satisfaction also had a significant direct relationship with customers' behavioral intention. The results of the structural equation method showed that social media moderates the relationship between service quality and customer satisfaction. Social media also moderates the relationship between customer satisfaction and customers' behavioral intention. It seems that the quality of swimming club services, including health and welfare facilities, safety, responsible behavior of employees, as well as responsiveness, commitment and empathy of employees regarding swimming club services, improves customer satisfaction. On the other hand, the quality of swimming club services can affect customer loyalty.
The quality of service with all its dimensions, which includes facilities, appropriate services and appropriate behavior of employees, is effective on the loyalty of customers and their decision to attend again; For example, it is important for customers to see that swimming instructors act responsibly towards proper swimming training and that their training is accompanied by the empathy of customers. This case is especially effective in relation to customers' decisions regarding the desire to attend swimming lessons with their children.
  On the other hand, whenever customers are satisfied with the swimming club, its facilities, services, and the behavior of the staff, they have a better perception of the club and this issue is effective in deciding to attend again. In fact, customers should be sure that the equipment is sufficient to continue their presence in the club. This confidence is formed by comparing different clubs and also the mental prerequisites of people regarding the necessary equipment. It is also necessary for people to feel comfortable in the club; This feeling of comfort is related to the design of the structure and components of the club, the process of training and swimming in the club, the training process, the feeling of comfort with the staff and trainers, and these parameters are effective in the decision of customers to attend the club again. On the other hand, social networks have helped to understand what customers expect from services, and customers of organizations that use social networks have a better understanding of the services provided. There is a significant difference between the perceived value in the two positions of buyer and seller; Social media facilitates the communication and interaction between the buyer and the seller, and in this way, better understanding of the quality of service expected by the customers from the buyer's position and vice versa. As a result, the seller can provide his services with the quality expected by the customers and in this way increase the satisfaction of the customers. In fact, by helping the effective communication and interaction of the users and the seller, the social media helps to bring closer their perception of the quality and quantity of the service and as a result to improve the quality of the service and in this way it moderates the effect of the quality of the service on the satisfaction of the customers. Also, by improving the image of the club as one of the components of satisfaction, social networks can adjust the relationship between customer satisfaction and the desire of customers to attend swimming clubs. Tuse social media cause more, better and faster interaction between the club and customers. It is suggested that the clubs conduct surevys and receive usersopinions related to the services, so that clubs can provide the services desired services to the customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Customer Satisfaction
  • Customers' Behavioral intention
  • social media
Bahraini. K., Shah Alizadeh Kalkhoran, & M., Nouraei, F. (2008). “Evaluation of service quality in Islamic Azad University based on SERVQUAL and QFD model Case study of Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch”. Management Quarterly, 6(2); 74-85.
Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social media: Defining, developing, and divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1); 46-65.
Danaei, A., & Moin, M. (2017). Investigating the Impact of Social Media Strategy on Social Media Marketing Strategy and Organizational Performance of Chain Stores. Strategic Management Research, No. 66(1); 111-141.
Drayer, J., & Shapiro, S. L. (2011). “An examination into the factors that influence consumer's perceptions of value”. Sport Management Review, 86 (10); 15-25.
Dubey, P., & Sahu, SK (2019). “Effect of Service Quality on Perceived Value, Satisfaction and Loyalty of Customers: A Study on Selected Hospitals of Chhattisgarh”. International Journal of Computer Sciences and Engineering.7 (3); 58-67.
Durandish, A., Elahi, A., & Pursaltani Zandi, H. (2016). Predicting Customers' Satisfaction and Willingness to Reappear by Service Quality Components of Sports Clubs: A Study of Bodybuilding Clubs. Research in Sports Management and Motor Behavior. 27(1); 29-40.
Hamidizadeh, MR., Akhavan Kharazian, J., Ghaffari Faizabadi, N., & Hassanzadeh Sarhangi (2021). "Investigating the effect of price image and social media on customer purchase intention. Scientific Quarterly of New Marketing Research". 10(1); 36- 47.
Hosseini, M. (2017). Assessing the level of customer satisfaction with the quality of services provided in private and public pools in Tabriz. Educational Studies and Sports Sciences, 2(3); 13-24.
Howat, G., & Guy Assaker. (2016). Outcome quality in participant sport and recreation service quality models: Empirical results from public aquatic centres in Australia, Sport Management Review, 19(5); 520-535, ISSN 1441-3523, https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.04.002.
Jeoung, Halk, lee. (2010). The influence of service‌ quality‌, satisfaction and intention: A gender segmentation strategy, sport management Review. 12(3); 415-440.
Karimi Alavijeh. M, & Amini, T. (2017). "The Relationship between Fair Services and Service Quality with Customer Satisfaction, Trust and Loyalty in the Bank, Business Management Perspectives Quarterly", 16 (2); 89-108.
Kurdi, M., & Valipour, A, (2018), “A Study of the Role of Social Media in Marketing and Retail Network Operations in Increasing Customer Satisfaction (Case Study: Customers of Citizen Stores”, Fourth National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting Iran, Tehran, https://civilica.com/doc/849436
Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2018). E-commerce: Business, technology, society (13th ed.), Pearson/Addison Wisely 10(3); 759-767.
Liu, Y. CH. (2010). “An analysis service Quality, customer Satisfaction and customer Loyalty of commercial Swim clubs in TAIWAN”. A Dissertation Project Submitted to the Faculty of the United States Sports Academy in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Sports Management. Daphne, Alabama.
Movahedi, B., Amani, R., & Shokati Basir, S. (2020). “The Relationship between Viral Marketing and Consumer Satisfaction and Loyalty in Puma Sports Stores, 4th National Conference on Applied Research in Physical Education, Sports Science and Championship, Tehran”.
Muskat, B., Hörtnagl, T., Prayag, G., & Wagner, S. (2019). Perceivedquality, authenticity, and price in tourists’ dining experiences: Testing competing models of satisfaction and behavioral intentions. Journal of Vacation Marketing, 25(4); 480-498.
 Nisar, T. M., Guru Prabhakar, Pushp,  & Patil, P. (2018). Sports clubs’ use of social media to increase spectator interest, International Journal of Information Management, 43; 188-195, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.08.003
Picón-Berjoyo, A., Ruiz-Moreno, C., & Castro, I. (2018). A mediating and multi-group analysis of customer loyalty. European Management Journal. 34(6); 701-713.
Sanayeai, A., Hadadian, A., & Bagherian Mashhadi, AH. (2015). Investigating the Loyalty Pattern in Iranian Chain Stores, Quarterly Journal of Modern Marketing Research, Fifth Year, 16; 149-168.
Vohra, A., & Bhardwaj, N. (2018). Customer engagement in an e-commerce brand community: An empirical comparison of alternate models. Journal of Research in Interactive Marketing, 13(1); 2-25.
Yazdan Shenas, A., & Nozari, V. (2020). “Investigating the mediating role of loyalty in the relationship between brand experience, service quality and perceived value with word of mouth advertising of promotional products in Fars province, Master Thesis, Islamic Azad University, and Arsanjan Branch.”
Yoshida, M. (2017). Consumer experience quality: A review and extension of the sport management literature, Sport Management Review, 20(5); 427-442. https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.01.002.
Zeraati Fuklai, P., & Taherian, H. (2021). “Investigating the Impact of Perceived Value of Loyalty Program on Creating Customer Loyalty to the Brand Mediated by Emotional Commitment, Barriers to Change and Loyalty Intent (Case Study: Insurance Company)”, 2nd International Conference on Innovation in Business and Economic Management, Tehran.