طراحی الگوی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 عضو علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

روش پژوهش حاضر، برمبنای هدف، راهبردی؛ بر مبنای راهبرد، ترکیبی و برمبنای مسیر اجرا، تئوری داده بنیاد بود. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان مدیریت رسانه های ورزشی، تبلیغات و بازاریابان ورزشی بودندکه به روش نموه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی ورزشکاران شش رشته‌ ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه ‌سواری، ورزش‌های رزمی، شنا، بدن ‌سازی و پرورش اندام (1600= N) تشکیل دادند که بر اساس روش نمونه گیری غیر هدفمند و در دسترس تعداد 311 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامة محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی از مدل معادله ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. 116 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله و 70 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانۀ مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (پتانسیل رسانه های اجتماعی و مشتری مداری)، پدیدۀ اصلی (تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی)، راهبرد (جذب و حفظ مشتری)، ویژگی‌های زمینه‌ای (بهبود عملکرد و توسعه اثربخشی تبلیغات)؛ شرایط مداخله گر (محدودیت های درونی و بیرونی) و پیامد ( توسعه و باورهای اقتصادی) بوده است. اهمیت توسعه تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به عنوان مقوله محوری و همچنین قرار گرفتن مقوله بهبود عملکرد و اثربخشی تبلیغات و جذب و حفظ مشتری به عنوان عاملی مهم و کاربردی از دیگر ویژگی های مهم این مدل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing advertising patterns through social media, in order to influence the desire of customers of sports products

نویسندگان [English]

  • ali karimi 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • shahab bahrami 3
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran,
2 Faculty member of sport management group of Payame Noor University
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
Considering the importance of advertising through social media, which is one of the most basic elements of sports marketing, in order to influence the desire of customers of sports products, and sports marketers and manufacturers use it in the virtual space to introduce their products and services. and due to the lack of studies and research done in relation to the topic in question and the absence of a comprehensive theoretical framework that would explain the topic, and also due to the novelty of the research topic that has received less attention so far Such studies in this field as structural fields seem necessary to reach a strategy and related plans. As a result of this research, it has been compiled with the aim of designing an advertising model through social media in order to influence the desire of customers of sports products.
the method of this research, On the basis of the goal, Strategic, based on strategy, Combination And based on the path of execution, the data theory was based on the foundation. The statistical population in the qualitative section were all sports media management specialists, advertising and sports marketers That's how it works purposive sampling of a landowner, elected and the number 15 A personal interview Semi - structured Done. And in the little bit of the population, the athletes have six Sports field football, futsal, cycling, martial arts, Swimming, bodybuilding ages 15-55, living in It was the city of Kermanshah where 311 people were selected based on simple random sampling. The data collection tool in the qualitative section was a semi-structured interview and in the quantitative section was a researcher-made questionnaire derived from the qualitative data. The face and content validity of the questionnaire was assessed by 10 professors and sports experts, and the reliability of the instrument was obtained by Cronbach's alpha coefficient and reliability coefficient (more than 0.7). In order to analyze the data in the qualitative part, open, axial and selective coding and in the quantitative part, the structural equation model using the partial least squares (PLS) method has been used.
116 basic conceptual propositions with 15 categories, and 70 concepts in the form of 6 dimensions of paradigm model, including causal conditions (social media potential and customer orientation), main phenomenon (advertising through social media), strategy (customer acquisition and retention) , Contextual characteristics (performance improvement and development of advertising effectiveness); Intervention conditions (internal and external constraints) and consequences (development and economic beliefs). Social media facilitates the communication of customers with each other and with the company, and the information of sports products will be available to customers in a faster, more comprehensive and transparent manner, and also they can make their evaluation more quickly by checking the information and finally decide to buy or not to buy. Also, customer retention is the financial necessity of any organization that provides its services in cyberspace, because a customer can go to other organizations that provide goods and services with just one click, so customer retention is very important. Based on this, it can be said that one of the factors that lead to the development of advertising through social media is paying attention to the use of the customer's point of view, better communication with the customer, creating two-way communication and the ability to communicate effectively and efficiently with customers which needs more attention.
In this research, an attempt was made to design and develop an advertisement development model through social media using the foundational data theory method. Based on this, the final model of the research, consisting of 7 main categories (potential of social media, customer orientation, internal and external limitations, development of advertising through social media, improvement of performance and development of advertising effectiveness, customer attraction and retention, development and social beliefs economic), was identified in the form of 15 concepts. In this model, the development of advertising through social media was chosen as the main category, or the central phenomenon, which is a dependent variable influenced by various conditions, such as the effectiveness of social media, accessibility and customer orientation, individual factors, environmental factors. , culturalization, limitations of use and limitation of use. The results are consistent with Kim and Ko (2012) and Goody et al. (2016). Based on this, it can be said that, considering the speed of social media's influence on people and the possibility of changing their opinion regarding the customer's willingness to buy or not to buy a brand, these media become an information center for marketing, seeking to understand consumer buying behavior and Gaining an understanding of why customers hold certain brands is becoming. In explaining the results of the research, it can be said that, today, social media is a strategic and important tool for the development of brands. In this environment, there is extensive communication, and interaction with members and consumers at a small cost, to introduce and advertise goods and products. Social media offers companies, especially sports manufacturing companies, and customer’s new ways to communicate with each other. So that marketing activities in social media have created relationships with loyal customers, and have an effect on people's personal understanding of the company's products. Which can have a positive effect to improve the role of the product brand, the company through social media pages, with more attractive advertising on the views and opinions of customers of its products. The importance of advertising development through social media as a central category as well as the category of improving the performance and effectiveness of advertising and attracting and retaining customers as an important and practical factor were other important features of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising
  • customer desire
  • social media
  • sports products
Amjad, M., Javed, R., & Jaskani, N. H. (2015). Examining Attitudes and Beliefs towards Online Advertising in Pakistan. Internal Journal of Scientific & Engineering Research, 6(1): 82-107.  ]Persian[.
Bahreinizadeh, M., & Pourdehghan, A. (2015). "Providing a Model for Investigating the Impact of Marketing / Media Communication Factors on Mobile Advertising Acceptance", Business Management Quarterly, 7(3): 582-563. ] Persian[.
Balakrishnan, B. K., Dahnil, M. I., & Yi, W. J.  (2014). The impact of social media marketing medium toward purchase intention and brand loyalty among generation Y. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 177-185.
Bashar, A., Ahmad, I., & Wasiq, M. (2012). Effectiveness of Social Media as a Marketing Tool: An Empirical Study. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(11), 88-99.
Bianchi, C., & Andrews, L. (2015). Investigating marketing managers' perspectives on social media in Chile. Journal of Business Research, 68(12), 2552–2559.
Chen,  S.C.,  Chiu,  Y.B.,  Lai,  M.T.,  Wu,  C.H.,  Chen,  H.H.,  Zhang,  S.Y. (2014). An empirical study of users' loyalty on virtual communities: the prospective of fundamental interpersonal relations orientation. J. E-Bus. 16 (3), 309–338
Chen, S.C., Lin, C.P.  (2019). The impact of customer experience and perceived value on sustainable social relationship in blogs: an empirical study. Technol. Forecast. Soc.Chang. 96, 40–50.
Chua, A.Y. K., & Banerjee, S.  (2013). Customer knowledge management via social media: the case of Starbucks. Journal ofKnowledge Management, 07 (6): 657- 642.
Cousens, L., Babiak, K., & Bradish, C. L.  (2006). beyond sponsorship: Re-framing corporate-sport relationships. Sport Management Review, 9(1), 1-23.
Culnan, M., McHugh, P., & Zubillaga, J. (2010). How large U.S. companies can use twitter and other social media to gain business value. MIS Quarterly Executive, 9(4), 243–259
Curran, J., & Lennon, R. (2011). Participating in the conversation: Exploring usage of social media. Academy of Marketing Studies Journal, 15(1), 21–38.
Dong, T., Liang, C., & He, X. (2015). Social media and internet public events, Telematics Informatics, 54 (5): 762-752.
Ebrahimi, Ali. & Aali, S.  (2016). "Study of the effect of relationship quality on customer behavioral responses at different stages of the customer relationship life cycle (Case study: Tabriz Agricultural Bank)", Business Management Quarterly, 8 (3), 528-503. [In Persian].
Fathullahzadeh, F. (2015). Social media and e-commerce; Investing in Minds in the 21st Century,       Mehr Analytical Research Chapter. 17 and 18. [In Persian].
  Ghorbi, S.,   Akbari, M., & Qasemi Namaghi, M.  (2022). investigating the Effect of Social Media Marketing Activities on Repurchase Intention and Sustainable Social ommunication (Case Study: Atiesaz Iranian Company in Mashhad). Journal of marketing management, 17(54). 111-129
Godey,  B.,  Manthiou,  A.,  Pederzoli,  D.,  Rokka,  J.,  Aiello,  G.,  Donvito,  R.,  &  Singh,  R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of business research, 69(12), 5833-5841.
Gunawan, D. D., & Huarng, K. H.  (2015). "Viral effects of social network and media on consumers’purchase intention". Journal of Business Research, 68(11), 2237-2241.
Shahreiari, SH., & Haghshenas kashani, F. (2022). The effect of guerilla marketing dimensions through mediating variables of usefulness and acceptance of information on brand image in social networks. (Study case: Students of Tehran Azad University of Research Sciences), Journal of Marketing Management, 7(30), 1-25.
Hawkins, Dell; Best, Roger & Connie, Kenneth. (2006). Consumer behavior. Translated by Ahmad Rousta and Atieh Batahi (2006). Tehran: Sargol Publications. [In Persian].
Hosseinzadeh, S., Khazanedar Lu, M., & Andalib, A. (2016). The Role of Online Social Media in           Improving Marketing Strategies, Second International Conference on Web Research, Tehran,    University of Science and Culture. [In Persian].
Hwang,   J.,   Yoon,   Y. S.,   Park,    N. H.   (2011)."Structural effects of cognitive and affective reponses to web advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants".International Journal of Hospitality Management, 30(4), 897-907.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M.  (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
Kim, A. J., & Ko, E.  (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65(10), 1480-1486.
Lee, J., & Hong, I. B.  (2016). Predicting positive user responses to social media advertising: the roles of emotional appeal, information, and creativity. International Journal of Information Management, 52: 528 -575.
Mira, S., & Karimi, S.  (2012). "Study of the effect of media and non-media advertising on the special value of brand name (Case study: Pars Khazar brand)", Business Management, 4(4). 209-232 ]Persian[.
Mohammadi, M. (2016). Investigating the Impact of Social Media Marketing Programs on Brand Attitude and Consumer Intention in the Online Retail Industry: A Case Study of Bamilo Online Store. Master Thesis, Tehran: Kharazmi University. ] Persian[.
Natarajan, T., Balasubramanian, S., Balakrishnan, J., & Manickavasagam, J.  (2013). examining beliefs towards social media advertisements among students and working professionals: an application of discriminant analysis.Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(8), 697-705
Nazeer, J.   (2017) Impact of Social Media Advertisements on University Students. Arts Social Science Journal, 2: 631.
Oztas, Y. B. B.  (2008). The increasing importance of mobile marketing in the light of the improvement of mobile phones, confronted problems expectations. Social and Behavioral Sciences, 023: 0822-0875.
Park,  C.W.,  MacInnis,  D.J.,  Priester,  J.,  Eisingerich,  A.B., &  Iacobucci,  D.  (2010)."Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers". Journal of Marketing, 74(6), 1 -17.
Pyun, D, Y, & James, J, D.   (2017). Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework. Journal of Sport Management Review, 14(1): 33–41.
Ravikumar, V., & Tiwari, K.  (2015). "A study on the Impact of Online Advertisements on Buying Decision of Customers of Passenger Car Industry". Global Illuminators, 1, 128-139.
Richter, A., & Koch, M.   (2008, May). Functions of social networking services. In Proc. Intl. Conf. on the Design of Cooperative 2(11):  87-98
Sashi, C. M. (2012). Customer engagement, buyer–seller relationships, and social media. Management Decision, 50(2), 253–272
Tustin, D. H.  (2002). The relationship between above-the-line advertising and below-the-line promotion spending in the marketing of South African products and services. Doctoral dissertation, University of South Africa.
Van looy, A.  (2016). Social media management technologies a strategies, springer publication. DOI: 10.1007/978-3-319-21990-5.
Whan Park,  C.,  MacInnis,  D. J.,  Priester,  J.,  Eisingerich,  A. B.,  &  Iacobucci, D.   (2010). Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers. Journal of marketing, 74(6), 1-17.
Zaglia, M. E. (2013). Brand communities embedded in social networks. Journal of Business Research, 66(2), 216-223.