آزمون مدل نقش میانجی‌گری رضایتمندی در رابطه علّی بازاریابی کارافرینانه با تمایل به حضور مجدد مشتریان مجموعه‌های ورزشی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

هدف این پژوهش آزمون مدل نقش میانجی گری رضایتمندی در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد مشتریان مجموعه‌های ورزشی شهر کرج می‌باشد.تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است.جامعه آماری تمامی مشتریان مرد و زن مجموعه های ورزشی شهر کرج به تعداد نامحدود بود. با توجـه بـه نوع تحقیق علّی(معادلات ساختاری) برای تعیـین حجم نمونه، 5 تا 10 آزمودنی بـه ازای هـر سوال و شرط حداقل 200 آزمودنی تعیین و سقف پیشنهادی 230 نفر آزمودنی در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس انجام گرفت. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های استاندارد تصمیمات رفتاری آتی بری (1996) با پایایی 0/85 ،رضایتمندی مشتریان ایرکان (2012) با پایایی 0/70 و پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی کارآفرینانه (1399) با پایایی 0/94 بود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری Excel و SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته‌ها بیانگر اثر مثبت و معنادار متغیر بازاریابی کارآفرینانه بر متغیرهای تمایل به حضور مجدد و رضایتمندی و اثر مثبت و غیرمعنادار متغیر رضایتمندی بر تمایل به حضورمجدد بود و متغیر میانجی رضایتمندی، نقش میانجی‌گری غیرمعناداری در رابطه علّی بازاریابی کارآفرینانه با تمایل به حضور مجدد داشت.همچنین مدل این پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. نتایج این پژوهش با تأیید اثر بازاریابی کارآفرینانـه بـر رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد مشتریان بیان می‌دارد، بازاریابی کارآفرینانه، نگرش و رفتار جدیدی اسـت که بـه‌ دلیـل محـدودیت منـابع در مجموعه‌های کـارآفرین ورزشی، راهبرد مناسبی برای استفاده از فرصتهای بازار ورزشـی شـناخته مـی‌شـود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test of the role of satisfaction mediation model in the causal relationship of entrepreneurial marketing with the desire to re-attend customers of sports complexes in Karaj

نویسنده [English]

  • sima najaf nejad
karaj payam e noor university
چکیده [English]

The purpose of this study is to test the role model of satisfaction mediation in the causal relationship between entrepreneurial marketing and the desire to re-attend customers of sports complexes in Karaj. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational. The statistical population of all male and female customers of Karaj sports complexes was unlimited. According to the type of causal research (structural equations) to determine the sample size, 5 to 10 subjects for each question and condition of at least 200 subjects were determined and the proposed limit of 230 subjects was considered.The sampling method was non-randomly available
The questionnaires used were the standard Future Behavioral Decisions Questionnaire (1996) with a reliability of 0.85 and the researcher-made Entrepreneurial Marketing Questionnaire (1399) with a reliability of 0.94 and the standard questionnaire of customer satisfaction of Irkan (2012) with a reliability of 0.70. Structural equation modeling was used to analyze the data by partial least squares method with the help of Excel, SPSS and PLS Smart statistical software.
Findings showed a positive and significant effect of entrepreneurial marketing variable on the variables of re-presence and satisfaction and a positive and non-significant effect of satisfaction variable on the desire to re-attend. And the satisfaction mediator variable had a non-significant mediating role in the causal relationship of entrepreneurial marketing with the desire to reappear. Also, the model of this research had the necessary fit.
The results of this study confirm the effect of entrepreneurial marketing on customer satisfaction and desire to re-attend that Entrepreneurial marketing is a new attitude and behavior that, due to limited resources in sports entrepreneurial collections, is a well-known strategy for taking advantage of sports market opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing
  • Satisfaction
  • Willingness to be present again
  • sports complex