دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1401 
بررسی رفتارهای زیست محیطی مصرف کنندگان ورزشی: تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ مینا مستحفظیان؛ حدیثه بهرامی