ارتباط سرمایه اجتماعی با رفتار نوآورانه و مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه آموزشی علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، گروه آموزشی علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارتباط سرمایه اجتماعی با رفتار نوآورانه و مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر بود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا و در دسته  تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری تحقیق شامل جامعه میزبان و گردشگران ورزشی نوروزی مناطق گردشگری استان بوشهر بود که  در سال 1398به استان بوشهر مسافرت نمودند.نمونه آماری پژوهش شامل 500 نفر بود که 250نفر از جامعه میزبان و250 نفر از گردشگران ورزشی بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند.در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (Onyx Bolen, 2000)، پرسشنامه رفتار نوآورانه ,1998) (Counter و پرسشنامه مزیت رقابتی Hill & Jones, 2010)) استفاده شد.پایایی پرسشنامه­ها در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 828/.،857/.،882/. برآورد شد.برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهایSPSS22 وAmos استفاده شد.نتایج حاصل از برازش مدل نشان داد که سرمایه اجتماعی جامعه محلی و میزبان گردشگری ورزشی بر رفتار نوآورانه در زمینه گردشگری ورزشی تأثیر دارد همچنین  رفتار نوآورانه در مقاصد گردشگری ورزشی فعال تأثیر مستقیم و معنی­دار بر ایجاد  مزیت رقابتی برای مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر دارد.همچنین نتایج مدل تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر را نشان نداد.بنابراین توجه به سرمایه اجتماعی در جامعه محلی و مؤلفه‌های  آن به‌ویژه روابط همسایگی،مشارکت،اعتماد و کارایی  اجتماعی باید در تقویت رفتار نوآورانه در گردشگری ورزشی فعال مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Social Capital With Innovative Behavior And Competitive Advantage of Active Sports Tourism Destinations In Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • TAHEREH Gholami 1
  • javad Adabi Firouzjah 2
1 Master's degree in Sports Management, Educational Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Qom University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Educational Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between social capital and innovative behavior, and the competitive advantage of active sports tourism destinations in Bushehr province. The research method was descriptive and correlation type, which was implemented in field method and it’s placed in the applied research category. Sport’s tourism is an important economic phenomenon that consists of the combination of sports and tourism. This phenomenon is an important source of income for sport’s tourists. Sport’s tourism is so profitable that all regions, even tourist destinations, benefit from it. As one of Iran's tourist destinations, Bushehr province has a high potential in the field of tourism, especially sports tourism. The most important benefit that tourists enjoy in tourism areas is social capital. The components of social capital in the local area include the trust, participation and cooperation of the people of the area, which plays an important role in the host society and among tourists, and this trust provides the basis for stronger communication between people and tourists. the communication and trust of the residents of the local area attracts so many tourists who can contribute thousands and even millions of dollars to help local economy. Social capital leads to the strengthening of innovation behavior in that region due to the relationship between the residents of the region and the tourists, the goal of innovative behavior is to introduce ideas, processes and products in mentioned region. Innovative behavior includes the implementation of more practical efforts to transform new ideas into practical solutions, as well as their implementation in the tourism area. The more this innovative behavior is implemented in the mentioned region, the more attention will be paid to gain a competitive advantage with other regions. The competitive advantage of a tourist destination becomes more competitive if it can attract potential tourists and satisfies them so they travel to the mentioned area again and choose it as their future tourist area. Therefore, many competitive efforts focus on advertising the destination of the mentioned region and its development. The development of the necessary tourism infrastructure in tourism areas leads to the promotion and improvement in the development of sports tourism, therefore, many competitive efforts focus advertising on destination and the development of the destination; tourism competitiveness is the ability of a destination to create, integrate and distribute tourism experiences. Bushehr province is considered as one of the important ports of southern Iran, which has been able to attract many tourists to this destination. Considering that nowadays touristic cities like Bushehr are in the global competition to attract as many tourists as possible, it is obvious that success in this field requires accurate use of marketing and branding tools, including accurate identification of target markets and effort towards special value of the city brand; One of the topics that can play a role in the branding of Bushehr is its beaches. Bushehr province provides travel motivation for every tourist because of its beautiful beach and scenery. Also, by creating suitable facilities on its pristine and beautiful beaches, along with sufficient accommodation centers, it can turn the province into one of the most visiting touristic destinations. The necessity of branding tourism capacities of Bushehr province is one of the special capacities and brands of the province, and more efforts should be made in introducing this capacity. For example, the city of Ganaveh has become a brand due to trade and shopping and the beach, which should be used more in the order to develop tourism. The establishment of private tourism accommodation facilities, which provide the necessity of developing accommodation infrastructure in Bushehr, can be the basis for economic and livelihood prosperity in the touristic areas of Bushehr province. The statistical population of the research includes the host community and Nowruz sport’s tourists from the touristic areas of Bushehr province who traveled to Bushehr province. The statistical sample of the research consisted of 500 people, 250 of whom were from the host community and 250 of whom were sports tourists who were randomly selected. Onyx Bolen social capital questionnaire (2000), Counter innovative behavior questionnaire (1998) and Hill & Jones competitive advantage questionnaire (2010) were used in data collection process. The reliability of the questionnaires Estimated in the preliminary study on 30 sample people and with Cronbach's alpha coefficient of 828/.857/882/. SPSS22 and Amos software were used for data analysis. The results of the model processing showed that the social capital of the local community and the host of sport’s tourism has an effect on innovative behavior in the field of sport’s tourism. Also, innovative behavior in active sports tourism destinations has a direct and significant effect to create a competitive advantage for active sports tourism destinations in Bushehr province. Also, the results of the model did not show the direct effect of social capital on the competitive advantage of active sports tourism destinations in Bushehr province. Therefore, paying attention to social capital in the local community and its components, especially neighborhood relations, participation, trust and social efficiency should be considered in strengthening innovative behavior in active sport’s tourism. The social capital of the local community in the cities of Bushehr province is obtained through cohesion and integration, creativity and ideation of the people of the region in the matter of various sports activities, which creates a connection between social capital and innovative behavior, the greater the amount of creativity and ideation and unity of the people of the region, it will facilitate communication with innovative behavior in the field of sport’s tourism. On the other hand, social capital is indirectly an important source for the competitive advantage of sports tourism destinations. Based on the results of this research, it can be said that paying more attention to the promotion of social capital in the local community of sports tourism destinations has led to the improvement, increase and facilitation of innovative behaviors in the field of sports tourism and increases the competitive advantage of active sport’s tourism destinations in Bushehr province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Behavior
  • Sport’s Tourism Destinations
  • Competitive Advantage
  • Social Capita
Aziz, N.N.A., & Samad, S. (2016). Innovation and Competitive Advantage: Moderating Effects of Firm Age in Foods Manufacturing SMEs in Malaysia. Procedia Economics and Finance. 35: 256-266.
Behzad, Davood. (2002). Social Capital for Promoting Mental Health, Social Welfare Quarterly. 2(6). [In Persian].
Beidakhti, A., Akbar, A, & Sharifi, N. (2012). Study of the relationship between tourism prosperity and social capital in the Caspian coastal areas Quarterly Journal of Tourism Management Studies. 2(7) 150-121. [In Persian].
Brenda, K. B., & Olori, W. (2019). Social capital development and Organizational Inoovation in Nigerian Banks. Social Capital. 5(9).
Chen, C., Yeh, P., & Madsen, J. (2019). Contingent worker and innovation performance in electronics manufacturing service industry. Chinese Management Studies. 13(4): 1003-1018.
Cruz, A. D., Martinez, E. E. V., Hincapie, J. M. M., & Torres,  F. R. (2016). Innovation in tourism companies, where are they and where are they going? An approach to the state of knowledge. Intangible Capital. 12(4).1088-1155.
Darbellay, F., & Stock, M. (2012) .Tourism as Complex interdict plenary research, Annals of Tourism Research. 39(1). 441–458.
Davis, F., Donna, G., & Susan, L. )2010.( Gaining comparative advantage in supplay chain relationships: the mediating role of marketoriented IT competence, J. Of the Acad. Mark.Sci. 38:56-70.
Dehghanan, H., & Harandi, A. (2014). Study of the effect of social capital on innovative performance: with emphasis on the mediating role of knowledge transfer (Case study of Iranian knowledge-based companies active in the field of information technology. Scientific-Research Journal. Innovation Management. Issue 1. [in Persian]
Epetimehin, F. (2011). Achieving competitive advantage in insurance industry: The impact of marketing innovation and creativity. European Journal of Social Sciences, 19(1).123-127.
Habibi, Fateh. (2016). Study of the role of social capital in the tendency of tourists to enter (a case study of Marivan city). Urban Studies, 18. 50-37. [in Persian].
Hill, C.W.L., & Jones, R. (2008).  Strategic management: An Integrated Approach. 9th Edition. South-Western cengage learning.
Hinch, T., & Higham, J. (2011). Sport tourism development, second edition.
Iivonen, S., Kyrö, P., Mynttinen, P., Särkkä-Tirkkonen, M., & Kahiluoto, H. (2011). Social Capital and Entrepreneurial Behaviour Advancing Innovativeness in Interaction between Small Rural Entrepreneurs and Researchers: A Phenomenographic Study. The Journal of Agricultural Education and Extension. 17(1). 37-51.
Jamshidi, M., & Narjes, H. (2015). Measuring the Impact of Social Capital on Employee Creativity (Case Study: Electrical and Electronic Appliances Manufacturing Companies in Iran). Journal of Social Capital Management. 4(1). [In Persian].
Jimenez, J. D., & Cegarra, N. J. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management. 11(3): 389-412.
Karimi, M., & Karimi, N. (2018). Investigating the Impacts of Sports Tourism in Host Countries. Iranian Scientific Society Conference in China, Review of China Development Processes and Achievements. 2. [In Persian].
Karimi, S., & Shah Doosti, M. (2017). From Social Capital to Job Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation in the Agricultural Jihad Organization of Hamadan Province. Quarterly Journal of Agricultural Extension and Education Research. 10(3) .3 (39):52-62. [In Persian].
Kuncoro, W.K., & Suriani, W.O. (2017). Achieving sustainable competitive advantage product innovation and market driving. Asia Pacific Management Review .1-7.
Leana, C. R., & Pil, F. K. (2006). Social capital and organizational performance: evidence from urban public schools. Organization Science. 17 (3):353-366.
Lerni. Manouchehr. (2005). Sociology of Security. Ramin Publishing. Tehran. [in Persian].
Liang, C. Ip. C. Y., Wu. S. C., Law,  K. M. Y., Wang, J. H., Peng, L. P., & Liu. H. C. (2017). Personality traits, social capital, and entrepreneurial creativity: Comparing green socioentrepreneurial intentions across Taiwan and Hong Kong. Studies in Higher Education. 1-17.
Liu, C.H. (2013). The processes of social capital and employee creativity: Empirical evidence from intraorganizational networks. Journal of Human Resource Management. 24(20): 3886-3902.
Madhushi, M., Taybi, M., & Delavari, H. (2012). The Impact of Market Orientation and Entrepreneurial Tendency on Innovation in Small and Medium Businesses. Journal of Marketing. 65: 115-36. [In Persian].
Manteghi, Manouchehr, I., Behrooz, A., & Nazari, Y. (2016). The role of social capital in the innovative performance of employees with emphasis on the role of resilience and empowerment. Journal of Social Capital Management. 3(2). [In Persian].
Martínez-Pérez, Á., García-Villaverde, P. M., & García-Villaverde, P. M., Elche, D. (2016). The mediating effect of ambidextrous knowledge strategy between social capital and innovation of cultural tourism clusters firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28(7). 1484-1507.
Mirhadi, M., Jamshidi, N., & Haghparast, K. (2015). Measuring the Impact of Social Capital on Employee Creativity (Case Study of Electrical and Electronic Home Appliances Companies in Iran). Social Capital Management. 2(1).  [In Persian].
Nadalipour, Z., & Farzin, M, R. (2010). Factors Affecting the Competitive Advantage of Tourism Destinations in Iran (Case Study: Chabahar Region). Tourism Management Studies. 5(14). [In Persian].
Naderi, M., Fitri, Mohammad, H., & Jafar, I. (2015). Relationship between dimensions of social capital and efficiency (case study of saffron farmers in Ferdows city). Rural Research and Planning. 4(10). [In Persian].
Peasants, H., & Harandi, A. (2014). Study of the effect of social capital on innovative performance: with emphasis on the mediating role of knowledge transfer (a case study of Iranian knowledge-based companies active in the field of information technology. Scientific-Research Journal. Innovation Management. [In Persian].
Piran, M., Aghajani, T., Shoghi, B., Reza Z., Arash, D., & Najmabadi, Amer.  (2012). Study of the Impact of Social Capital on Employee Creativity in Iranian Casting Industries (Case Study: Employees Working in Kaveh Industrial City. Journal of Initiative and Creativity in Humanities.2. [In Persian].
Ren, L. Xie. G., & Krabbendam, K. ) 2010(. Sustainable competitive advantage and marketing innovation within firms: A pragmatic approach for Chinese firms. Management Research Review. 33(1):79-89.
Sarlab, R., Alipour Nadinlooi, Z., & Dehghanpour, H. (2020). Predictive study of the development of sports tourism in East Azerbaijan province based on the dimensions of tourism. Journal of Sports Support, Management and Marketing Research. 1(4). [In Persian].
Sehat, S., Mazlomi, N., & Fakhimi Mohammadpour, H. (2015). The Relationship between Organizational Innovation and Competitive Advantage in Insurance Companies. Insurance Research Journal. 30 (2): 1-34. [In Persian].
Shabani, Mahmoud. (2018). Study of social capital in relation to competitive advantage by considering the mediating role of marketing capabilities (Case study of the General Administration of Maritime Ports of Khuzestan Province Bandaram Khomeini. Master Thesis. Business Management. [In Persian].
Shah Hosseini, S., & Piri, M. (2014). The relationship between social capital and organizational creativity (Case study: General Directorate of Education of West Azerbaijan). In: The first international symposium on management science with a focus on sustainable development. Tehran: Mehr Arvand Higher Education Institute and Center for Strategies for Achieving Sustainable Development. [In Persian].
Shoghi, B., & Shafizadeh, R. (2012). Study of the relationship between social capital and organizational entrepreneurship. the first national conference on management and entrepreneurship. August 27 and 28. 2012. [In Persian].
Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity. 27: 92-100.
Wu, C. M., & Lien, B. Y. H. (2009). The role of social capital and organizational Learning in Promoting innovation Performance, International Journal of Information Systems and Change Management. 4(2):171-186.
Yazdanifar, M. (2018). Effect of social capital on innovation: a mediating role of employee motivation. Engineering, Technology & Applied Science Research. 8(4): 3098-3102.
Zareei, A., Varmaghani, S., & Varmaghani, M. (2020). Electronic Marketing: Acceptance and Application in Sports Tourism of Kurdistan Province. Scientific Quarterly of Sports Research. Management and Marketing Research, 1. Number 2. 2020. [In Persian].
Zaytunli, A., & Asadi, H. (2013). Competitive advantages of sports tourism in Golestan province. National Conference on Tourism Industry Development with Emphasis on National Parks and Wetlands Focusing on Golestan Province. [In Persian].