ارتباط سرمایه اجتماعی با رفتار نوآورانه و مزیت رقابتی مقاصدگردشگری ورزشی فعال استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم ورزشی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم،شهر قم،کشور ایران

2 گروه آموزشی علوم ورزشی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، شهر قم، کشور ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی با رفتار نوآورانه و مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه میزبان و گردشگران ورزشی نوروزی مناطق گردشگری استان بوشهر(بوشهر، دلوار، گناوه، کنگان و عسلویه) بود که در سال 1398به استان بوشهر مسافرت نمودند. نمونه آماری پژوهش شامل 500 نفر بود که 250 نفر از جامعه میزبان و 250 نفر از گردشگران ورزشی بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه سرمایه اجتماعی Onyx Bolen (2000)، پرسشنامه رفتار نوآورانه (1998) Counter و پرسشنامه مزیت رقابتی Hill & Jones (2010) بود. پایایی پرسشنامه‌ها در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 828/. ،857/. ،882/. برآورد شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و Amos استفاده شد. نتایج حاصل از برازش مدل نشان داد که سرمایه اجتماعی جامعه محلی و میزبان گردشگری ورزشی بر رفتار نوآورانه در زمینه گردشگری ورزشی تأثیر دارد. همچنین رفتار نوآورانه در مقاصد گردشگری ورزشی فعال تأثیر مستقیم و معنی‌دار بر ایجاد مزیت رقابتی برای مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر دارد. همچنین نتایج مدل تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر را نشان نداد. بنابراین توجه به سرمایه اجتماعی در جامعه محلی و مولفه‌های آن به ویژه روابط همسایگی، مشارکت، اعتماد و کارآیی اجتماعی باید در تقویت رفتار نوآورانه در گردشگری ورزشی فعال مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and innovative behavior and competitive advantage of active sports tourism destinations in Bushehr province

نویسندگان [English]

  • TAHEREH Gholami 1
  • javad Adabi Firouzjah 2
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Qom University, Qom, Iran
2 Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between social capital and innovative behavior and competitive advantage of active sports tourism destinations in Bushehr province. The current research was of a descriptive-correlation type that was conducted in the field. The statistical population of the research included the host community and Nowruz sports tourists of the tourist areas of Bushehr province (Bushehr, Delwar, Ganaveh, Kangan and Asalouye) who traveled to Bushehr province in 2018. The statistical sample of the research consisted of 500 people, 250 of whom were from the host community and 250 of whom were sports tourists who were selected as available. The research tools were Onyx Bolen's Social Capital Questionnaire (2000), Counter's Innovative Behavior Questionnaire (1998), and Hill & Jones' Competitive Advantage Questionnaire (2010). Reliability of questionnaires in a preliminary study on 30 people from the sample and with Cronbach's alpha coefficient of ./828, ./857, ./882 Estimated. SPSS22 and Amos software were used for data analysis. The results of fitting the model showed that the social capital of the local community and host of sports tourism has an effect on innovative behavior in the field of sports tourism. Also, innovative behavior in active sports tourism destinations has a direct and significant effect on creating a competitive advantage for active sports tourism destinations in Bushehr province. Also, the results of the model did not show the direct effect of social capital on the competitive advantage of active sports tourism destinations in Bushehr province. Therefore, paying attention to social capital in the local community and its components, especially neighborhood relations, participation, trust and social efficiency, should be considered in strengthening innovative behavior in active sports tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "innovative behavior"
  • "sports tourism destinations"
  • "competitive advantage"
  • "social capital"