تأثیر مؤلفه‌ شناختی شهرت تیم بر مؤلفه‌ عاطفی: با تأکید بر تفاوت تماشاگران و بینندگان لیگ برتر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 تهران خیابان میرداماد خیابان حصاری جنب ورزشگاه شهید کشوری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شهرت تیم، عقیده و باوری است که طرفداران نسبت تیم‌ محبوب‌شان دارند. اینکه دقیقاً چه چیزی شهرت را ایجاد می‌کند و چگونه می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد، موردبحث است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مؤلفه‌ شناختی بر مؤلفه‌ عاطفی شهرت تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران با توجه به تفاوت بین بینندگان و تماشاگران بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از منظر داده‌ها کمی است که با رویکرد مدل معادلات ساختاری به انجام رسید. جامعه آماری متشکل از تمامی طرفداران تیم‌های لیگ برتر ایران بود که چه از طریق رسانه‌ها و چه از طریق حضور در ورزشگاه بازی‌های لیگ را تماشا می‌کنند. پرسشنامه شهرت تیم مشتمل بر 6 بعد و 19 گویه و پرسشنامه مؤلفه عاطفی شهرت مشتمل بر 4 گویه در طیف پنج ارزشی لیکرت از طریق بستر آنلاین توزیع شد. 1218 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه‌گیری در دسترس در دو گروه تماشاگران و بینندگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد شهرت تیم‌های ورزشی بدون در نظر گرفتن مؤلفه عاطفی به‌درستی ارزیابی نخواهد شد. بااین‌حال، مؤلفه شناختی شهرت بر مؤلفه عاطفی آن تقدم دارد. به‌طورکلی بینندگان، شهرت تیم‌ها را بالاتر برآورد کرده و میزان اثرگذاری مؤلفه شناختی بر مؤلفه عاطفی شهرت نیز در بینندگان بیشتر از تماشاگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cognitive component on affective component of team reputation: Emphasizing on Difference between viewers and Spectators of Persian Gulf Pro League

نویسندگان [English]

  • Mahdi Latififard 1
  • Hossein Akbari Yazdi 2
  • Marjan Saffari 3
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
2 تهران خیابان میرداماد خیابان حصاری جنب ورزشگاه شهید کشوری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
3 Assistant Professor at Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Team reputation is the belief that fans have about their be-loved team. Exactly what creates a reputation and how it can be measured is debatable. The aim of this study was to investigate the effect of cognitive component on the emotional component of the reputation of Iranian Premier League football teams with considering viewers and spectators. The current study is of an applied research and in terms of the perspective of data, is quantitative that was done with the structural equation model approach. The statistical population consisted of all the fans of the Iranian Premier League teams who watch the league games either through the media or by attending the stadium. The team reputation questionnaire was consisted of 6 dimensions and 19 items and the emotional component of the reputation questionnaire was consisted of 4 items in the 5 point Likert scale were distributed through the online platform. 1218 people were participated as a research sample through Convenience Sampling in both groups of spectators and viewers. The results show that the reputation of sports teams will not be properly evaluated without considering the emotional component. However, the cognitive component of reputation takes precedence over its emotional component. In general, the viewers estimated the reputation of the teams higher and the effect of the cognitive component on the emotional component of the reputation was more in the viewers than the spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Reputation
  • Emotions
  • Viewers
  • Team Tradition
  • Spectators