رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری و قدرت اجتماعی مصرف‌کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه آموزش تربیت بدنی ، دانشگاه فرهنگیان، تهران،ایران

3 دانشیار مدیریت ورز شی، گروه علوم ورز شی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری و قدرت اجتماعی مصرف‌کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی) بود.روش تحقیق از منظر هدف،کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها همبستگی بود که به‌صورت میدانی انجام شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده از پرسشنامه اسپرولز و کندال (1986) و قدرت اجتماعی مصرف‌کننده از پرسشنامه بریل (1992) استفاده شد.جامعه آماری تمامی خریداران مرد و زن محصولات ورزشی تنیس روی میز بودند.نمونه پژوهش،382 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی(نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24)استفاده شد.نتایج نشان داد سبک‌های تصمیم‌گیری مدگرا، لذت‌گرا و وفادار تأثیر منفی معناداری بر قدرت اجتماعی مصرف‌کنندگان داشته و بر اساس ضریب تعیین 9/43 درصد از واریانس کل میزان تغییرات قدرت اجتماعی مصرف کنندگان به سبک‌های لذت گرا، وفادار و مُد گرا مربوط می‌شود.همچنین نتایج تحقیق آزمون آنووا نشان داد که سبک‌های تصمیم‌گیری برند گرا، لذت‌گرا، قیمت گرا،‌ کم‌دقت و سردرگم در زنان و مردان متفاوت است. بین قدرت اجتماعی مصرف‌کنندگان ورزشی مرد و زن تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیران برندهای ورزشی داخلی با افزایش کیفیت،قیمت‌گذاری مناسب،شناخت نیاز به‌روز مصرف‌کنندگان ورزشی، تعامل و هماهنگی بیشتر با فروشندگان خود گسترش فروش به‌صورت اینترنتی و همچنین همسو با استانداردهای جهانی محصولات ورزشی اقدام به تولید محصولات ورزشی خود کنند و با تبلیغات گسترده و فراگیر نسبت به آگاهی سازی نسبت به برند خویش در ذهن مصرف‌کننده می‌توانند فروش بیشتر و کاهش پشیمانی از خرید را ایجاد نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between decision-making styles and social power of consumers of table tennis sports brands (comparison of domestic and foreign brands)

نویسندگان [English]

  • Vahid Aghaei 1
  • shahram nazari 2
  • Rasool Norouzi Seyed Hosseini 3
1 Master's degree in sports management, non-profit Ivanki University of Tehran
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Sports Management, Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The objective of this research is to investigate the relationship between decision-making styles and social power among consumers of table tennis sports brands, with a specific focus on comparing domestic and foreign brands. In today's dynamic market, where consumer behavior plays a pivotal role, understanding the factors that shape consumer choices and the dynamics of social power is crucial for organizations and enterprises operating in the multi-billion dollar sports goods industry. Consumer behavior is influenced by various internal and external factors, including individual preferences, social interactions, and the power dynamics within consumer-seller relationships. By delving into the concept of purchase decision style, this study aims to understand how consumers make choices when selecting table tennis sports brands. The examination of decision-making styles will shed light on whether consumers prioritize factors such as quality, brand reputation, fashion trends, hedonistic experiences, price considerations, indifference, confusion, or loyalty. Furthermore, the study will investigate the notion of social power and its impact on consumer-seller relationships. Social power reflects the ability to influence or control others in social interactions, and in the context of the table tennis sports market, it encompasses the extent to which sellers can harness and dominate consumers' financial resources. Similarly, the power of sellers is influenced by their role as suppliers of goods and services that meet consumers' needs. The research will explore how the interdependence between consumers and sellers shapes their power dynamics and ultimately affects consumer behavior. To achieve these objectives, the study will employ a comprehensive scale designed to assess consumer power. This scale will measure various dimensions, including consumer influence, consumer resistance, social influence, and social resistance. By quantifying these dimensions, the research aims to provide a deeper understanding of the intricate relationship between decision-making styles and social power among consumers of table tennis sports brands. Ultimately, the findings of this research will contribute to the body of knowledge on consumer behavior in the sports goods market and provide valuable insights for organizations and enterprises seeking to succeed in this highly competitive industry. By recognizing the significance of decision-making styles and social power, companies can tailor their marketing strategies, enhance customer satisfaction, and establish long-lasting relationships with their target consumers.
The present study employed a descriptive-correlational research design to investigate the relationship between decision-making styles and social power among consumers of table tennis sports brands, specifically comparing domestic and foreign brands. The target population of the research included both male and female purchasers of table tennis sports products. Due to the unlimited and unknown size of the population, a sample size of 382 individuals was determined using Cochran's formula for unlimited populations. The sampling method used was convenience sampling. The data collection instrument consisted of two parts. The first part comprised demographic questions, including age, gender, marital status, education level, sports background, consumer type, and income. The second part of the research instrument consisted of two standardized questionnaires. The first questionnaire was the Sproles and Kendall (1986) consumer decision-making style questionnaire, which consisted of 41 items and eight subscales: quality-oriented, brand-oriented, fashion-oriented, hedonistic, price-oriented, careless, confused, and loyal. The second questionnaire was Brill's (1992) consumer social power questionnaire, consisting of 30 items and four subscales: consumer influence, consumer resistance, social influence, and social resistance. Both questionnaires utilized a five-point Likert scale, ranging from "completely disagree" (1) to "completely agree" (5). The face and content validity of the questionnaires were determined by obtaining feedback from fifteen university professors and experts in the field of sports marketing management. The reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's alpha coefficient. For data analysis, descriptive statistics including frequency and frequency percentage were computed using SPSS 25 software. Additionally, a structural equation model was employed to present the data using AMOS 24 software.
The results indicated that consumer decision-making styles, specifically the fashion-oriented, pleasure-oriented, and loyal styles, had a significant negative impact on consumers' social power. According to the determination coefficient of 43.9%, the variations in consumers' social power were related to pleasure-oriented, loyal, and fashion-oriented styles. Additionally, the research results from the ANOVA test revealed that decision-making styles, such as brand-oriented, pleasure-oriented, price-oriented, indecisive, and confused, differed between men and women. Furthermore, a significant difference was found in the social power of male and female sports consumers.
In conclusion, the findings of this study provide important insights into the relationship between decision-making styles and social power among consumers of table tennis sports brands. The results highlight the significant impact of specific decision-making styles on consumers' social power. Firstly, the research identified that fashion-oriented, pleasure-oriented, and loyal decision-making styles had a notable negative influence on consumers' social power. This suggests that individuals who prioritize fashion trends, seek hedonistic experiences, or exhibit strong brand loyalty may experience a decrease in their social power within the context of consumer-seller relationships. This finding emphasizes the need for marketers and organizations to consider the diverse decision-making styles of consumers and adapt their strategies accordingly. Moreover, the determination coefficient of 43.9% indicates that a substantial proportion of the variations in consumers' social power can be attributed to pleasure-oriented, loyal, and fashion-oriented decision-making styles. This highlights the importance of understanding and catering to these specific styles in order to effectively influence consumers' social power and ultimately shape their purchasing behavior. Additionally, the research results from the ANOVA test demonstrate that decision-making styles differ between men and women. Specifically, brand-oriented, pleasure-oriented, price-oriented, indecisive, and confused decision-making styles exhibited significant differences between the genders. This gender-based variation in decision-making styles emphasizes the need for marketers to consider gender-specific preferences and tailor their marketing strategies accordingly to effectively target and engage male and female consumers. Furthermore, a significant difference was found in the social power of male and female sports consumers. This indicates that the level of influence and control exerted by sellers may vary between genders within the table tennis sports market. Marketers should be cognizant of these gender-based dynamics and seek to develop strategies that empower both male and female consumers, thereby enhancing their social power and fostering stronger consumer-seller relationships.
In conclusion, this study provides valuable insights into the relationship between decision-making styles, social power, and gender differences among consumers of table tennis sports brands. The findings underscore the importance of understanding and addressing diverse decision-making styles and gender-specific preferences in marketing strategies. By tailoring their approaches to accommodate these factors, marketers can effectively influence consumers' social power, enhance consumer satisfaction, and ultimately drive success in the competitive sports goods market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social resistance
  • social power
  • brand
  • loyalty
Aalam, Behrang (2019). Investigating the effect of consumer social power on consumer behavior (Study case: Tehran's Shahrvand chain stores). Master's thesis in the field of business management, Payam Noor University, Rey city center. [In Persian].
Abdoli, Masoumeh, Khatibi, Amin, Heydarinejad, Siddiqa (2019). Investigating decision-making styles for buying sportswear (case study: students of Shahid Chamran University of Ahvaz). Quarterly Journal of Research in Sports Management. 8)10(, 1-30. [In Persian].
Amiri, M., & Norouzi Seyed Hossini, R. (2013). An introduction on qualitative research method in sport. Tehran: University of Tehran Publication (in Persian).
Azizi, S. & Halvaei, A.A. (2010). Consumer decision Making Styles according Sproles and Kendal Model. Business Administration Outlook, 3(36), 9-24. [In Persian].
Asadollahi, E., Ghahramani, M., & Kashtidar, M. (2023). Investigating the role of advertisements on referees' uniforms in the Premier League on brand awareness among television viewers. Sports Marketing Studies4(1), 61-72.
Babaei, Sahar, Atqia, Nahid, Hosseini, Seyed Emad (2021). Determining the factors affecting the promotion of the selected sports apparel brand of the country. Journal of Sport Marketing Studies2(2), 21-48. [In Persian].
Bae, J., Lu-Anderson, D., Fujimoto, J., & Richelieu, A. (2015). East Asian College Consumer Decision-Making Styles for Sport Products”. Sport, Business and Management: An International Journal. 5(3), 259-275.
Bae, S., & Miller, J. (2009). Consumer Decision-Making Styles for Sport Apparel: Gender Comparisons Between College Consumers. Journal of research, (1)4, 40-45.
Bae, S., Young Pyun, D., & Lee, S. (2010). Consumer Decision-Making Styles for Singaporean College Consumers: An Exploratory Study. Journal of Research. (2) 5, 70-76.
Batool, S., Ahmed, M.A., Umer, M. and Zahid, Z. (2015). “Impact of Consumer innovativeness on shopping styles; A Case of Pakistan”. International Journal of Business and Management Invention, 4(2):19-28.
Chang, D. R., Jang, J., Lee, H., & Nam, M. (2019). The effects of power on consumers’ evaluation of a luxury brand's corporate social responsibility. Psychology & Marketing, 36(1), 72-83.
Chaudhary, R., & Jain, K. (2013). A study of purchase behavior towards branded sports shoes in national capital region. ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, 3(12), 68-81.
Cowart, K. O., & Goldsmith, R. E. (2007). The influence of consumer decision‐making styles on online apparel consumption by college students. International Journal of Consumer Studies, 31(6), 639-647.
Ekhlasi, Amir, Vahid Moghaddam, Amir, Mirtrabi, Samin Sadat. (2014) Investigating and identifying the buying decision styles of customers based on Sproles and Kendall's model (Study case: customers of Shahrat Tehran branches of Etka chain stores.) Bimonthly Business Review, 65. 1-12. [In Persian].
Falahati, M., Ellahi, A.R., & Akbari Yazdi, H. (2017). Decision Making Styles of Sporting Wear Consumers. Sport Management Studies, 9(45), 155-74. [In Persian].
Fallahi, Ahmad, Shabani, Jabar Seifpanahi, Pournaghi, Amin (2022). Consumer decision-making styles in online sports goods purchase. Quarterly Journal Applied Research of Sport Managemen. 11, 3(43), 33-50. [In Persian].
Ghuchani. Farrokh. Hashem Nia, Shahram and Iqbal, Roya (2013). Investigating the impact of various media advertisements as one of the marketing strategies on the behavior of car buyers. Marketing Management, 8(20): 103-120. [In Persian].
Heydari, R., Dehghan Ghahfarokhi, A., & Alidoust Ghahfarokhi, E. (2019). Comparison of marketing mix of domestic and foreign sports apparel brands. Journal of motor and behavioral sciences, 2(4), 283-298. [In Persian].
Hossini, R. N. S., Ehsani, M., Kozechian, H., & Amiri, M. (2014). Review of the concept of human capital in sports with an emphasis on capability approach. American Journal of Social Sciences2(6), 145-151.
Jahandideh, Mohammad Ali, Hosseini, Syed Emad and Ramzaninejad, Rahim. (2014) Review of styles Decision making of sports equipment consumers (case study: Shiraz city.) Contemporary researches in sports management, 5(10).37-45. [In Persian].
Kang, J. Y. M., Johnson, K. K., & Wu, J. (2014). Consumer style inventory and intent to social shop online for apparel using social networking sites. Journal of fashion marketing and management.18(3), 301-320.
Klein, A., & Sharma, V. M. (2022). “Consumer decision-making styles, involvement, and the intention to participate in online group buying”. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102808
Lu, J., & Xu, Y. (2015). Chinese young consumers’ brand loyalty toward sportswear products: a perspective of self-congruity. Journal of Product & Brand Management. 24(4), 365-376.
Ma, Y. J., & Hahn, K. (2022). “CrossCultural study of decision-making styles for contemporary young consumers”. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 7, 1-15
Mohammad Dost, Hamid Reza (2020). The relationship between consumers' social power and post-purchase regret in sports brands. Master's thesis. Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University. [In Persian].
Niu, H. J. (2013). Cyber peers’ influence for adolescent consumer in decision‐making styles and online purchasing behavior. Journal of Applied Social Psychology, 43(6), 1228-1237.
Oh, K. (2014). The effects of brand, design, and price on intent to purchase an activity tracker, Doctoral dissertation, The Florida State University.
Pitts, B. G., & Stotler, D. K. (2007). Fundamentals of sport marketing. USA: Fitness Information Technology.
Saedi Abdullah; Mousavi, Seyed injamuddin; Nazarpuri, Amirhoshang and Shariatnejad, Ali (2015). Investigating the impact of customer value creation behavior on the provision of innovative services in the organization; explaining the role of citizenship behavior and cooperative behavior. Business Strategies, 22(5): 15-28. [In Persian].
Scales, T. (2017). Differences between men and women regarding decision-making styles for sport apparel (Master's thesis, Indiana University of Pennsylvania, USA). Retrieved from https: //search.proquest .com/ openview /eba2b3153629faed94a79ce625771cb3.
Seyed Silabi, Abdullah (2017). The relationship between media consumption and decision-making styles of sports goods consumers in Urmia. Master's thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Urmia University. [In Persian].
Shiri, Ali, Rezaei Nasab, Zainab. (2015) Investigating customer purchase decision-making styles based on Sproles and Kendall's model. The fourth national conference and the second international conference Accounting and management with new practical and research approaches. (Persian).
Solomon, M. R. (2010). Consumer behaviour: A European perspective. Pearson education.
Tabatabaee Nasab, S. M., & Mohammad Nabi, Z. (2015). Examination of the impact of brand elements on consumers’ attitude & behaviour toward extended brand (Case study: Kaleh meat and dairy products company). Journal of Business Management7(2), 445-462.
Tarnanidis, T., Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S., & Omar, M. (2015). A confirmatory factor analysis of consumer styles inventory: Evidence from Greece. Journal of Retailing and Consumer Services22, 164-177.
Walsh, G., Hennig-Thurau, T., Wayne-Mitchell, V., & Wiedmann, K. P. (2001). “Consumers' decision-making style as a basis for market segmentation”. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 10(2), 117-131.