طراحی مدل تأثیر بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی با رویکرد شبیه سازی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه‌های ورزشی استان یزد بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ - اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و مدیران فروشگاه-های ورزشی استان یزد بود. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری (12N=) انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ابزارهای بازاریابی چریکی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ابزارهای شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت‌بندی شد و در نهایت در ﺑﺨﺶ کمی تأثیر ابزار بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه‌های ورزشی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه‌سازی شد. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺎز ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم‌اﻓﺰارهای Maxqda20 و Excel و در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم‌اﻓﺰار AnyLogic اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. بر اساس نتایج پژوهش 36 کد اولیه، 8 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی (ابزار فرهنگی، ابزار انسانی، ابزار تکنولوژی و ابزار جذب مشتری) شناسایی شد که ابزار فرهنگی به‌عنوان تأثیرگذارترین ابزار شناخته شد. همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ‌ﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮآورد ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از آﺗﯿـﻪ جذب مشتریان فروشگاه‌های ورزشی استان یزد را اراﺋﻪ دهد. با توجه به نتایج به‌ دست آمده مطلوب است تا مدیران فروشگاه‌های ورزشی برای جذب بیش‌تر مشتریان، توجه ویژه‌ای روی ابزارهای بازاریابی چریکی شناسایی شده داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Impact of Guerrilla Marketing on Attracting Customers of Sports Stores via an Agent-Based Simulation Approach

نویسندگان [English]

  • Nasser seifollahi 1
  • seyedali naghavi 2
1 Department of Business Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Ira
2 PhD student, Faculty of Social Sciences, Department of Business Administration, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study aimed to design a model for the impact of guerrilla marketing on attracting the customers of sports stores in Yazd Province, Iran. Utilizing an exploratory, mixed-methods research design, this study was thus performed in accordance with inductive-deductive reasoning. The statistical population comprised of the university professors and managers of the sports stores in Yazd Province, Iran, selected by snowball sampling until theoretical saturation occurred (N=12). The data collection tools included interviews and questionnaires. During the qualitative phase, the main categories (themes) and subcategories (subthemes) of the guerrilla marketing tools were initially isolated using thematic analysis. Afterward, the given tools were prioritized with the fuzzy Delphi method. Ultimately, the impact of the guerrilla marketing tools on attracting the customers of sports stores was simulated in the quantitative phase, through agent-based modeling. The data analysis was carried out during the qualitative phase via MAXQDA 20 and Microsoft Excel, and that was completed in the quantitative phase by the use of AnyLogic. With reference to the study results, 36 primary codes, eight subcategories (sub-themes), and four main categories (themes), namely, cultural tools, human tools, technology tools, and customer attraction tools were identified, and then the cultural tools were acknowledged as the most effective ones. Besides, the simulation results demonstrated that the proposed model could provide the proper estimate of the future of attracting the customers of sports stores in Yazd Province, Iran. Along with the study results, the managers of sports stores are suggested to reflect on the guerrilla marketing tools identified here in order to attract more customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guerilla Marketing
  • Attraction
  • Simulation
  • Sports Stores
  • Customers