بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیران باشگاه-های ورزشی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت‌گیری بازاریابی پایدار در جامعه مدیران باشگاه های ورزشی فعال شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد (1400=N) تشکیل دادند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه جهت‌گیری بازاریابی پایدار ساخته لوکیک (2020) که مشتمل بر 15 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک‌دونالد، ضریب تتا، تنصیف براون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه 979/0=θ، 971/0=Ω، 963/0=α) می‌باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه‌ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخـص‌های نسبت X2 به df برابر با 32/2 و (RMSEA) که برابر با 092/0 می‌باشد، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص‌های 92/0=NFI، 93/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 93/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه‌ها با مفهوم جهت گیری بازاریابی پایدار نتایج نشان داد که هر سه مؤلفه توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تمامی مؤلفه‌های یکپارچگی استراتژیک، قابلیت‌های اخلاقی و مشارکت اجتماعی می‌توانند در الگوی ساختاری پرسشنامه مجتمع گردند و این ابزار می‌تواند برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factor structure, validity and reliability of the sustainable marketing orientation questionnaire of Mashhad sports club managers

نویسنده [English]

  • Ramin Iraji Noghondar
Ph.D Sport Management Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this research was to investigate the psychometric characteristics of the sustainable marketing orientation questionnaire in the community of managers of active sports clubs in Mashhad. The The current research is descriptive and according to the psychometric properties of the sustainable marketing scale in the environment of sports clubs, the method of data collection belongs to correlational designs. The statistical population of this research was made up of all managers of sports clubs in Mashhad (N=1400).  In order to determine the number of statistical samples, Nanali and Orit's suggestion of a ratio of 10 subjects to 1 variable and Guilford's recommendation (observing the minimum sample size of 200 subjects), which is known as Müller's rule of thumb (1996), were used, and therefore, 278 questionnaires were used as sampling. Collected available. The measurement tool used is the sustainable marketing orientation questionnaire made by Lukik et al. (2020) which consists of 15 questions and has the components of strategic integration (questions 1 to 6), social engagement (questions 7 to 11) and ethical capabilities. (Questions 12 to 15). In order to check the validity of the translation, the measurement tool was determined from the standard translation-re-translation-translation method using the opinions of three professors fluent in English. In order to analyze the data, descriptive indices and statistical tests of Cronbach's alpha coefficient, McDonald's omega coefficient, theta coefficient, Brown's classification, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used in SPSS, Lisrel and Stata statistical software.
The findings of exploratory factor analysis using varimax rotation showed that the criteria for extracting components, the slope of the scree curve and the eigenvalue were higher than 1, based on which three main components were identified, and therefore, using the exploratory factor analysis method, the questionnaire had 15 The question has 3 components. Also, the questions of the sustainable marketing orientation questionnaire explain 60.72% of the total variance. Therefore, the variance percentages for the strategic integration component are 13.26, the social participation component is 19.12, and the moral capabilities component is 28.34. The results of the factor load of the questions indicate that the factor load of all the questions is acceptable. According to the results obtained from the form and content validity of the sustainable marketing orientation questionnaire, the values of the CVR index are higher than 0.49 and the values of the CVI index are higher than 0.79. The results showed that the sustainable marketing orientation questionnaire has an acceptable internal reliability (θ=0.979, Ω=0.971, α=0.963). Also, the reliability of strategic integration components (θ=0.961, Ω=0.953, α=0.943), social participation (θ=0.886, Ω=0.869, α=0.846) and capabilities Ethical (θ=0.926, Ω=0.901, α=0.892). The results of the confirmatory factor analysis showed that the relationship between questions (1 to 6) with the component of strategic integration, questions (7 to 11) with the component of social participation and questions (12 to 15) with the component of moral capabilities is significant. Also, the results showed that there is a significant relationship between the components of strategic integration, social participation and ethical capabilities with the concept of sustainable marketing orientation. The results showed that the ratio of X2 to df is equal to 2.32 and the root mean square error (RMSEA) is equal to 0.092, so the structural model of the questionnaire has the necessary fit. Also, the indices NFI=0.92, CFI=0.93, GFI=0.91, AGFI=0.90 and IFI=0.93 confirmed the fit of the structural model of the questionnaire. Therefore, in total, all 7 mentioned indicators confirm the fit of the model and it can be acknowledged that the sustainable marketing orientation model is suitable in terms of fit indicators and all three components mentioned can be integrated in the structural model of the questionnaire. The average variance extracted for all three components is higher than 0.5, so the convergent validity of the constructs is confirmed. Also, according to the combined reliability values (Dillon-Goldstein coefficient) for each of the structures, it is acceptable, and as a result, the reliability of the model is confirmed.
Finally, the internal and external validity of the presented model is confirmed. This result means that the structural equation model presented with the help of the software (Lisrel) in this research is a suitable structural model and fits the data obtained from this research. Based on this, it can be concluded that the data collected by this questionnaire can provide reliable results and provide researchers with accurate information. Based on the findings, the sustainable marketing orientation questionnaire is a reliable and valid scale that can be used to evaluate the performance of sports managers in the field of sustainable marketing and obtain reliable and stable results. Based on this, the sustainable marketing orientation model can provide detailed instructions on how to implement an effective sustainable marketing system to different sports managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionnaire
  • sustainable marketing orientation
  • manager
  • sport
  • club
Afum, E.Agyabeng-Mensah, Y.Baah, C.Asamoah, G. and Yaw Kusi, L. (2023). Green market orientation, green value-based innovation, green reputation and enterprise social performance of Ghanaian SMEs: the role of lean management, Journal of Business & Industrial Marketing, 23, 7-19.
Agu, G. A., Samuel, G. E., & Nnamdi, O. M. (2022). Exploring the Role of Sustainability-Oriented Marketing Education in Promoting Consciousness for Sustainable Consumption. Sustainability14(13), 77-80.
Andries, P., Stephan, U. (2019). Environmental Innovation and Firm Performance: How Firm Size and Motives Matter. Sustainability, 11, 3585.
Bernyte, S. (2018). Sustainability Marketing Communications Based on Consumer Values and Principles, In Journal of Social Sciences, 26(3), 26-35.
Borazon, E.Q.Huang, Y.-C. and Liu, J.-M. (2022). Green market orientation and organizational performance in Taiwan’s electric and electronic industry: the mediating role of green supply chain management capability, Journal of Business & Industrial Marketing, 37(7), 1475-1496.
Burlingame, J., & Blaschko, T. M. (2002). Assessment tools for recreational therapy and related fields. Idyll Arbor, 4th ed.
Carmen, X., Alberto, M. O., Dexin, S., & Javier, R. (2022). Assessing Cutoff Values of SEM Fit Indices: Advantages of the Unbiased SRMR Index and Its Cutoff Criterion Based on Communality. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 18, 368-380.
Cooper, C., Frey, B., Long, H., & Day, C. A. (2023). Confirmatory Factor Analysis of the ‘Return to Duty Readiness Questionnaire. Healthcare, 11, 41.
Correia, E., Sara, S., Clara, V., & Manuela, L. (2023). Analysing the Influence of Green Marketing Communication in Consumers’ Green Purchase Behaviour. Int. J. Environ. Res. Public Health, 20(2), 13-56.
Du, Y., Wang, H. (2022). Green Innovation Sustainability: How Green Market Orientation and Absorptive Capacity Matter?. Sustainability14(13), 81-92.
Dubravka, S. Ć., Andrea, L., Ružica, B., Aleksandar, Š. & Željko, Š. (2020). An Exploration of Start-ups’ Sustainable Marketing Orientation (SMO). Industrial Marketing Management. 91, 176-186.
Fumikazu, M., Yuji, S. (2023). The intermediating role of big data analytics capability between responsive and proactive market orientations and firm performance in the retail industry. Journal of Retailing and Consumer Services, 71, 103-113.
Guilford, J. P. (1946). New standards for test evaluation. Educational and psychological measurement6(4), 427-438.
Hair, J. F., Henseler, J., Dijkstra, T. K., & Sarstedt, M. (2014). Common beliefs and reality about partial least squares: Comments on Rönkkö and Evermann. Organizational Research Methods, Journal of the Academy of Marketing Science, 17(2), 182–209.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Thiele, K. O. (2017). Mirror, mirror on the wall: A comparative evaluation of composite-based structural equation modeling methods. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(5), 616–632.
Hayes, A.F., & Coutts, J.J. (2020). Use omega rather than Cronbach’s alpha for estimating reliability. But Communication Methods and Measures, 14 (1), 1–24.  
Héctor, C. V., María, R. E. D., & Roberto, G.  A. (2022). Sustainable marketing orientation and sustainability performance of Mexican small firms. The moderating role of firm age. Procedia Computer Science, 214, 376-383.
Joana, S. G. S., Jana, T., & José, M. (2022). Sustainable Marketing Orientation in the Clothing Industry: Slow or Fast Fashion?. Percursos & idsias, 11, 86-99.
Karimi, A., Ghasemi, H., & Bahrami, S. (2023). Designing the advertising model through social media in order to influence the desire of customers of sports products. Journal of Sport Marketing Studies, 4(2): 1-19 [Persian].
Khan, E. A., Royhan, P., Rahman, M.A., Rahman, M. M., & Mostafa, A. (2020). The Impact of Enviropreneurial Orientation on Small Firms’ Business Performance: The Mediation of Green Marketing Mix and Eco-Labeling Strategies. Sustainability, 12, 221.
Lai, M. H. C. (2021). Composite reliability of multilevel data: It’s about observed scores and construct meanings. Psychological Methods, 26(1), 90–102.
Lucic, A. (2020). Measuring Sustainable Marketing Orientation Scale Development Process. Sustainability, 12, 17-34.
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (McGraw-Hill Series in Psychology, Vol. 3). New York, NY: McGraw-Hill.
Poursoltani Zarandi, H. (2022). Application of statistical software in quantitative sports marketing studies. Journal of Sport Marketing Studies, 3(1): 1-29 [Persian].
Ravinder, E. B., & Saraswathi, A.B. (2020). Literature Review of Cronbachalphacoefficient (Α) and Mcdonald's Omega Coefficient (Ω). European Journal of Molecular & Clinical Medicine.7 (6), 2943-2949.
Sharma, A.P. (2021). Consumers’ purchase behaviour and green marketing: A synthesis, review and agenda. Int. J. Consum. Stud. 45, 1217–1238.
Tan, Z., Sadiq, B., Bashir, T., Mahmood, H., & Rasool, Y. (2022). Investigating the Impact of Green Marketing Components on Purchase Intention: The Mediating Role of Brand Image and Brand Trust. Sustainability, 14, 59-69.
Tsetse, E.K.K.Mahmoud, M.A.Blankson, C. and Odoom, R. (2022). The impact of stakeholder market orientation on sustainability performance at tourism destinations, Management Research Review, 45(7), 929-955.
Wang Yi, Xianfang Xue., & Han Guo. (2022). The Sustainability of Market Orientation from a Dynamic Perspective: The Mediation of Dynamic Capability and the Moderation of Error Management Climate. Sustainability14(7), 37-63.
William, Y. M., Barbara, B. M., & Sean, P. M. (2016). Corrigendum to initial development and validity evidence for the processes of change in psychological skills training quesrionnare. Psychology of sport and exercise, 27, 253.
Zhang, X., & Savalei, V. (2020). Examining the effect of missing data on RMSEA and CFI under normal theory full-information maximum likelihood. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27(2), 219-239.