دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آبان 1402 
بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده از محصولات ورزشی بر نیت خرید مصرف کنندگان در شهرستان اردبیل

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ فرشته کیانی؛ حانیه خاوندی زاد اقدم