عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین سومو، پتانک و او-اسپرت در پاندمی ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در شرایط شیوع ویروس کرونا رویدادهای آفلاین توجهات عموم را از رویداد‌های حضوری و پخش زنده به سمت وب و فضای مجازی معطوف کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین در پاندمی ویروس کرونا می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و با روش معادلات ساختاری و رویکرد پی.ال.اس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌کنندگان در مسابقات کشوری آفلاین سه رشته ورزشی سومو، پتانک و او-اسپرت سال 1399 بودند که 300 نفر از شرکت‌کنندگان پرسشنامه محقق‌ساخته تحقیق را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته‌ها نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده و می‌توان از آن برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت افرد استفاده کرد. اثر عوامل درگیری، رضایتمندی و نگرش افراد بر مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی آفلاین معنی‌دار بود. یافته‌ها همچنین نشان داد عوامل ویژگی‌های رویداد، درگیری و رضایتمندی احتمال ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت در این رویدادها را افزایش می‌دهند. عوامل نگرش، رضایتمندی و درگیری در یک رویداد ورزشی آفلاین نیز می‌توانند واسطه‌ای بین ویژگی‌های رویداد و مشارکت در آن باشند. لذا با در نظر گرفتن این عوامل، تحقیق حاضر توسعه رویدادهای آفلاین را به عنوان یک استراتژی مهم در چنین موقعیت‌هایی پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting participation in Offline Sport Events of Sumo, Petanque and O-Sport during COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • behzad soheili 1
  • Jasem Manouchehri 2
1 Assistant Professor in Sport Management, Islamic Azad University, Malard Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In case of coronavirus outbreak, Offline events have shifted the public's focus from In-person and live streaming events to the web and cyberspace. The aim of this study was to investigate the factors affecting participation in offline sport events during coronavirus pandemic. The research method is descriptive and survey type and applied in terms of purpose and was done by structural equation method and PLS approach. The statistical population included all participants in the offline national competitions of the three sports of sumo, petanque and o-sport in 1399, in which 300 participants voluntarily completed the researcher-made questionary. Findings showed that the research model has a good fit and can be used to examine the factors affecting individual participation. The effect of factors of involvement, satisfaction and attitude of individuals on their participation in offline sports events was significant. Findings also showed that the factors of event characteristics, involvement and satisfaction increase the likelihood of developing a positive attitude towards participation in these events. Attitudes, satisfaction and involvement factors in an offline sports event, can also be intermediaries between the characteristics of the event and participation in it. Therefore, considering these factors, the present study suggests the development of offline events as an important strategy in such situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offline
  • O-Sport
  • Petanque
  • Sport Events
  • Sumo
  • Coronavirus