تحلیل و رابطه روش‌های تأمین‌مالی با عملکرد استراتژیک باشگاه‌های فوتبال عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان( خوراسگان)، ایران

10.22034/sms.2023.139500.1240

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش‌های تأمین‌مالی و رابطه آنها با عملکرد استراتژیک باشگاه‌های فوتبال کشور عراق انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن شامل منتخبی از اساتید تربیت‌بدنی مؤسسه‌های آموزش عالی عراق، مدیران و اعضاء هیئت‌علمی تربیت‌بدنی وزارت علوم، مربیان و داوران و کارشناسان فوتبال خبره فوتبال، مدیران نهادهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه باشگاه‌های عراق که در زمینه‌ی فعالیت‌های ورزشی مخصوصاً فوتبال تخصص داشته و مجموعه آنها به تعداد 153 نفر بود را شامل می‌شود که همین تعداد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد عملکرد استراتژیک اسلاتر و همکاران (2010) می‌باشد. پس از تائید روایی پرسشنامه‌ها، پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پرسشنامه تأمین مالی (89/0)، پرسشنامه عملکرد استراتژیک (82/0) به دست آمد. تحلیل داده‌های این پژوهش در بخش توصیفی به وسیله فراوانی درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی شامل آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss22 صورت پذیرفت. نتایج پس از تجزیه و تحلیل نشان داد درآمد حاصل از برگزاری مسابقات، درآمدهای حامی مالی و بازرگانی، حق پخش و زیرساخت‌ها، و بازارهای پولی و مالی به طور معنی‌داری قادر به پیش‌بینی عملکرد استراتژیک باشگاه‌های فوتبال عراق می‌باشد. لذا تأمین‌مالی به طور معنی‌داری قادر به پیش‌بینی عملکرد استراتژیک باشگاه‌های فوتبال عراق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and relationship between financing methods and strategic performance of Iraq football clubs

نویسندگان [English]

  • javad moradi 1
  • Ali Hossien Zaher Mohsen 2
1 Department of Physical Education, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Islamic Azad University, Esfahan Beranch
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of analyzing financing methods and their relationship with the strategic performance of Iraq football clubs. This research is descriptive and correlational in terms of purpose and application. Its statistical population includes a selection of physical education professors of Iraq higher education institutions, managers and members of the physical education faculty of the Ministry of Science, coaches and referees and expert football experts, managers of public and private institutions active in the field of Iraqi clubs who specialize in sports activities, especially football. Their collection includes 153 people who were selected as The tools used in the current research include the researcher-made questionnaire and the standard strategic performance questionnaire of Slater et al. (2010). After confirming the validity of the questionnaires, the reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha method, the financing questionnaire (0.89), the strategic performance questionnaire (0.82). The data analysis of this research was done in the descriptive part by means of percentage frequency, average and standard deviation and in the inferential part including Pearson's correlation coefficient and regression tests using spss 22 software. The results after the analysis showed that the income from holding competitions, sponsorship and commercial income, broadcast rights and infrastructure, and monetary and financial markets can significantly predict the strategic performance of Iraq football clubs. Therefore, financing can significantly predict the strategic performance of Iraq football clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Club
  • Performance
  • Funding
  • Broadcasting Rights
  • Sponsor