مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/sms.2023.140031.1266

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از فناوری‌های واقعیت مجازی و افزوده به روش کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد رهیافت نظام‌مند انجام شد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را خبرگان در حوزه فناوری و مدیریت ورزشی تشکیل می‌دادند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها بکارگرفته شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و به‌شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت افزایش حساسیت نظری و تضمین قابلیت اتکاء، از روش‌های درگیری طولانی مدت، مشاهده پایدار، وارسی مکرر اطلاعات و کدهای حاصل با مشارکت‌کنندگان برای ارزیابی برداشت‌های محقق و مثلث‌سازی. همچنین، جهت اطمینان از پایایی، از فرمول درصد توافقات استفاده شد. کدهای مستخرج از مصاحبه‌ها مشتمل بر 58 مفهوم، 21 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد در مدل پارادیم پیشنهادی شرایط علی حاکم بر پیدیه محوری یعنی؛ تعاملات تماشاگران شامل پیشرفت‌ها در حوزه فناوری‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می‌باشد. علاوه براین، وجود زیرساخت‌های فنی بعنوان شرایط زمینه‌ای مستخرج شد چنانچه، شرایط مداخله‌ای مشتمل بر محدودیت‌های سخت‌افزاری و هزینه‌های بالا بوده است. از اینرو، استراتژی‌های حاصل متمرکز بر توسعه زیربنایی سخت‌افزار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به‌دست آمد که پیامدها مورد انتظار آن افزایش تعاملات مطلوبتر و نزدیک به واقیعت‌تر با تماشاگران بود. بر این اساس، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در صنعت ورزش، جهت تسهیل تعاملات با تماشاگران بدون محدود مکانی مورد تاکید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Paradigm model of sports audience interactions in sports events using virtual reality and augmented reality

نویسندگان [English]

  • Vajiheh javani 1
  • Masoud Ansari 2
  • fateme abdavi 1
1 Asociate Professor, Department of Sport Management Faculty of Physical Education & Sport Sciences,University of Tabriz , Tabriz, IRAN
2 Sport Management Departmant, Faculty of Physical Education Sport Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Sporting events have long been a focal point of human entertainment and cultural expression, bringing together communities and fostering a sense of belonging among spectators. In recent years, the integration of virtual and augmented reality (VR/AR) technologies has emerged as a transformative force in reshaping the landscape of spectator-sport interactions. This research endeavors to contribute to this evolving field by proposing a comprehensive paradigm model that encapsulates the intricate dynamics of integrating VR/AR technologies into sporting events.
The research methodology employed a grounded theory approach, utilizing a purposive and theoretically-saturated sample of 15 participants who are experts in the fields of technology and sports management. Semi-structured in-depth interviews served as the primary data collection method, allowing for a nuanced exploration of the participants' perspectives. The analysis of the gathered data followed the established principles of open, axial, and selective coding. To enhance the robustness of the study, an iterative process of information and code verification was implemented, engaging participants in discussions to mitigate potential biases and ensure the accuracy of interpretations. Reliability was further ensured through the percentage agreement formula, prolonged engagement, persistent observation, member checking, and triangulation.
The analysis of the interview data yielded a rich tapestry of insights, resulting in 58 extracted concepts, 21 sub-categories, and 5 main categories. These findings form the foundation of the proposed paradigm model for spectator-sport interactions in sporting events utilizing VR/AR technologies.
The research underscores the significance of continuous technological advancements as a foundational condition. The evolution of VR/AR technologies acts as a catalyst for shaping the spectator-sport interaction paradigm, offering novel possibilities for immersive experiences. The need to amplify interactivity and enhance the overall spectator experience emerged as a central condition. VR/AR technologies serve as a medium through which live events can be transformed into immersive and engaging experiences, transcending traditional boundaries. The study recognizes the dynamic nature of VR/AR applications, emphasizing the continuous emergence and expansion of new applications. This condition highlights the adaptability and potential for innovation within the spectator-sport interaction paradigm. The existence of a robust technical infrastructure is identified as a critical condition. For the seamless integration of VR/AR technologies, the underlying technical foundation must be capable of supporting the complexities and demands of immersive spectator experiences. Accessibility of technology emerged as a key condition, emphasizing the importance of making VR/AR experiences widely available to a diverse audience. Overcoming barriers to access ensures a more inclusive and participatory spectatorship. The creation of engaging and diverse content is identified as a pivotal condition within the paradigm model. Tailoring experiences to cater to varied interests and preferences contributes to the overall richness of spectator interactions. A condition integral to the success of VR/AR integration is the widespread availability of high-speed internet and communication facilities. These infrastructural elements underpin the seamless delivery of immersive content to spectators. The cultural acceptance and integration of innovative technologies within the spectatorship culture represent a transformative condition. The willingness of the audience to embrace technological advancements influences the success of VR/AR integration. The proactive support from sports federations and organizations is highlighted as a facilitating condition. Institutional endorsement and integration of VR/AR technologies contribute to the legitimacy and sustainability of the proposed paradigm model.
Despite technological advancements, the study acknowledges existing hardware limitations that can hinder the seamless implementation of VR/AR technologies. Addressing these constraints is crucial for optimal user experiences. The high production costs associated with creating exclusive sports content for VR/AR platforms emerged as a substantial intervening condition. Balancing cost-effectiveness with content quality is a significant challenge. The variability in network and internet capabilities in different stadiums presents a notable intervening condition. Overcoming these limitations is crucial for ensuring consistent and high-quality VR/AR experiences for spectators. The study acknowledges the presence of resistance among traditional spectators toward the acceptance of new technologies. Bridging this gap requires targeted efforts to educate and engage with diverse audience segments. A shortage of qualified personnel for the implementation and support of VR/AR technologies is identified as an intervening condition. Building expertise and fostering a skilled workforce is essential for the successful execution of the proposed paradigm model.
The study advocates for continuous advancements in VR/AR hardware to address existing limitations and enhance the overall quality of immersive experiences. A strategic focus on producing high-quality and customized content is recommended to strike a balance between cost-effectiveness and delivering compelling experiences to spectators. The study underscores the importance of educational initiatives and proactive encouragement to bridge the gap between traditional and technologically savvy spectators.
The successful implementation of the proposed paradigm model is anticipated to result in heightened engagement and interaction among sports spectators, fostering a more dynamic and participatory spectatorship. Integrating VR/AR technologies is expected to elevate the overall quality of the sports event experience, offering spectator’s immersive and memorable moments beyond the constraints of traditional viewing. The paradigm model's implementation is projected to have positive economic ramifications, contributing to increased revenue generation for event organizers through enhanced spectator experiences and novel revenue streams.Ultimately, the implementation of the proposed model is envisioned to result in improved levels of spectator satisfaction, solidifying the role of VR/AR technologies as integral components of the modern sports viewing experience.
In conclusion, this research unveils a paradigm model for spectator-sport interactions in sporting events utilizing virtual and augmented reality technologies. The comprehensive analysis of conditions, intervening factors, strategies for development, and consequences of implementation provides a robust framework for understanding the complex dynamics of this transformative integration. By recognizing the multifaceted challenges and opportunities inherent in merging technology and sports spectatorship, this research contributes valuable insights to the ongoing dialogue surrounding the future of immersive sporting experiences. The findings underscore the potential for enhanced fan experiences in sporting events through the strategic utilization of augmented and virtual reality technologies and advocate for continued innovation and collaboration across the realms of technology and sports management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual reality
  • Augmented reality
  • Interaction
  • Spectators
  • Sport events
Bedir, D., & Erhan, S. E. (2021). The effect of virtual reality technology on the imagery skills and performance of target-based sports athletes. Frontiers in Psychology, 11, 2073.
Boroumand, M. R., Pourkiani, M., & Afrouzeh, A. (2021). Creating Telepresence and Flow Experience through Virtual Reality (VR) Technology and Their Impact on Brand Attitude and Purchase Intentions of Sport Products Customers. Sport Development and Management 10(2), 182-197. [Persian]
Catalin, P. M., Gabriel, P. M., Laurentiu, D. D., Daniel, P. L., & Eugen, C. D. (2023). Adoption Of Technological Innovations By Sports Spectators. Annals-Economy Series, 2, 151-160.
de Regt, A., Plangger, K., & Barnes, S. J. (2021). Virtual reality marketing and customer advocacy: Transforming experiences from story-telling to story-doing. Journal of business research, 136, 513-522.
Edwards, A., & Skinner, J. (2009). Methods of data collection for sport management research. Qualitative Research in Sport Management, 101-126.
Esposito, R. (2015). How smart, digital stadiums are changing the way we watch sports. In.
Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2021). Impacts of technological embodiment through virtual reality on potential guests’ emotions and engagement. Journal of Hospitality Marketing & Management, 30(1), 1-20.
Farhadi Savadroudbari, S., Seifpanahi Shabani, J., Jafari, M., & Salari, T. (2022). The role of demographic characteristics and digital literacy in the digital marketing of sports cafes and shops. Sports Marketing Studies3(1), 57-30. doi: https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.002
Greenhalgh, G., Dwyer, B., & Biggio, B. (2014). There's an app for that: the development of an NFL team mobile application. Journal of Applied Sport Management, 6(4), 8.
Hamari, J., Malik, A., Koski, J., & Johri, A. (2019). Uses and gratifications of pokémon go: Why do people play mobile location-based augmented reality games? International Journal of Human–Computer Interaction, 35(9), 804-819.
Hertzog, C., Sakurai, S., Hirota, K., & Nojima, T. (2020). Toward augmented reality displays for sports spectators: A preliminary study. Proceedings, 49(1), 129-135.
Jung, T., tom Dieck, M. C., Lee, H., & Chung, N. (2016). Effects of virtual reality and augmented reality on visitor experiences in museum. Information and Communication Technologies in Tourism 2016: Proceedings of the International Conference in Bilbao, Spain, February 2-5, 2016.
Khor, W. S., Baker, B., Amin, K., Chan, A., Patel, K., & Wong, J. (2016). Augmented and virtual reality in surgery—the digital surgical environment: applications, limitations and legal pitfalls. Annals of translational medicine, 4(23).
Kim, D., & Ko, Y. J. (2019). The impact of virtual reality (VR) technology on sport spectators' flow experience and satisfaction. Computers in human behavior, 93, 346-356.
Kvale, S. (1996). InterViews: an introduction to qualitive research interviewing. Sage.
Li, Z.-N., Drew, M. S., Liu, J., Li, Z.-N., Drew, M. S., & Liu, J. (2021). Augmented reality and virtual reality. Fundamentals of Multimedia, 737-761.
Mohammadi, F., & Salem Hasan, A. (2024). he Effect of Digital Entrepreneurship on the Development of the Marketing Mix of Professional Sports Clubs in the Southern and Central Cities of Iraq. Sports Marketing Studies4(4), -. doi: 10.22034/sms.2023.139347.1233.
Nguyen, P., Ha, H.-D., Vu, T.-H., Nguyen, Q.-H., Truong, H.-P., & Le, H.-S. (2021). Applying VR/AR Technology in Product Advertising to Improve User Experience. 2021 15th International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP),
Okado, I., Floyd, F. J., Goebert, D., Sugimoto-Matsuda, J., & Hayashi, K. (2021). Applying ideation-to-action theories to predict suicidal behavior among adolescents. Journal of affective disorders, 295, 1292-1300.
Ratten, V., & Ferreira, J. J. (2016). Sport entrepreneurship and innovation. Taylor & Francis.
Rogers, R., Strudler, K., Decker, A., & Grazulis, A. (2017). Can augmented-reality technology augment the fan experience?: A model of enjoyment for sports spectators. Journal of Sports Media, 12(2), 25-44.
Ross, H. F., & Harrison, T. (2016). Augmented reality apparel: An appraisal of consumer knowledge, attitude and behavioral intentions. 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS), 3919-3927.
Sharma, R., & Mishra, R. (2014). A review of evolution of theories and models of technology adoption. Indore Management Journal, 6(2), 17-29.
Soheili, B., & Manouchehri, J. (2023). Factors Affecting participation in Offline Sport Events of Sumo, Petanque and O-Sport during COVID-19 Pandemic. Sports Marketing Studies4(3), 1-17. doi: 10.22034/sms.2023.62833
Soltani, P., & Morice, A. H. (2020). Augmented reality tools for sports education and training. Computers & Education, 155, 103923.
Suh, A., & Prophet, J. (2018). The state of immersive technology research: A literature analysis. Computers in human behavior, 86, 77-90.
Uhm, J.-P., Lee, H.-W., & Han, J.-W. (2020). Creating sense of presence in a virtual reality experience: Impact on neurophysiological arousal and attitude towards a winter sport. Sport Management Review, 23(4), 588-600.
VAILATI FACCHINI, L. (2018). Digital strategy in a sport club: a model to support the analysis.
Wang, G., Gu, W., & Suh, A. (2018). The effects of 360-degree VR videos on audience engagement: evidence from the New York Times. HCI in Business, Government, and Organizations: 5th International Conference, HCIBGO 2018, Held as Part of HCI International 2018, Las Vegas, NV, USA, July 15-20.
Xie, B., Liu, H., Alghofaili, R., Zhang, Y., Jiang, Y., Lobo, F. D., Li, C., Li, W., Huang, H., & Akdere, M. (2021). A review on virtual reality skill training applications. Frontiers in Virtual Reality, 2 (1), 1- 19.
Xu, Z., Gonzalez-Serrano, M. H., Porreca, R., & Jones, P. (2021). Innovative sports-embedded gambling promotion: A study of spectators’ enjoyment and gambling intention during XFL games. Journal of business research, 131, 206-216.