ارائه مدل بازاریابی محتوایی در کسب و کارهای الکترونیکی ورزشی با رویکرد تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/sms.2023.139886.1258

چکیده

امروزه کسب وکارها و سازمان ها ناگزیر از توجه به تولید محتوای مرتبط برای مـصرف کننـدگان شان هستند. هدف تحقیق حاضر ارائه مدل بازاریابی محتوایی در کسب و کار الکترونیکی ورزشی است. در این راستا، برای گردآوری داده ها در جهت شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های بازاریابی محتوایی در کسب و کار الکترونیکی ورزشی از روش تئوری داده بنیاد انجام شد. جامعه ‌آماری پژوهش حاضر شامل مدیران ارشد فروشگاه های آنلاین کالاهای ورزشی بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از منابع کتابخانه ایی و تحقیقات پیشین و روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید. در ادامه از تعداد 15 نفر از خبرگان مصاحبه شد که در نفر 13 به اشباع رسید. سپس متن دست نوشته ها به نرم افزار مکس کیودا منتقل گردید. در مجموع 233 کد باز اولیه به دست آمد، که بعد از حذف کدهای تکراری و ادغام کدهای مشابه تعداد 95 کد باز نهایی استخراج شد. در نهایت خروجی نرم افزار مکس کیودا در 29 کد محوری و 8 کدانتخابی دسته بندی شدند. محتوای جذاب وب سایت از نظر فرآیند بازاریابی محتوا، نواع فرمت محتوا، ساختار مناسب محتوا و هدفمندی محتوا باید مشتریان و مصرف کنندگان را برای رسیدن به نقطه کنش و خرید محصولات ترقیب می نماید. توسعه و تعدیل محتوای ایجاد شده به کیفیت رسانه ارائه دهنده و قابل اطمینان بودن رسانه ارائه دهنده بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide content marketing model of in sports E-business with the grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • Shiva Safarian 1
  • Mohammad Ali Nasimi 2
  • Maryam Rahmaty 3
1 PhD Student in Entrepreneurship, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Department of Business Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Department of Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Today, businesses and organizations have to pay attention to producing relevant content for their consumers. The purpose of the current research is to present the sports e-business content marketing model. In this regard, in order to collect data in order to identify the dimensions, components and indicators of sports e-business content marketing, it was done using the foundational data theory method. The statistical population of this research included senior managers of online sports goods stores.The snowball sampling method was used for sampling. In order to collect data, library sources and previous research and semi-structured interview method were used. In the following, 15 experts were interviewed, which reached saturation in 13 people. Then the text of the manuscripts was transferred to the Max Kyuda software. A total of 233 primary open codes were obtained, and after removing duplicate codes and merging similar codes, 95 final open codes were extracted. Finally, the output of MAXQDA software was categorized into 29 core codes and 8 selective codes. Attractive website content, in terms of the content marketing process, content formats, appropriate structure, and purposefulness, should encourage customers and consumers to take action and purchase products. The quality of the developed and modified content depends on the reliability of the content provider.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Content marketing"؛ sports electronic business"؛ electronic customer relationship management"؛
  • "؛ grounded theory"