پرورش هم‌نوآوری از طریق هم‌آفرینی ارزش و دانش مشتری در باشگاه‌های ورزشی: نقش تعدیل‌کننده پردازش شناختی و درگیری رفتاری مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه دانشکده علوم ورزشی

10.22034/sms.2024.140860.1319

چکیده

هم‌نوآوری به سازمان‌های ورزشی این امکان را می‌دهد که با شرکای خارجی مانند مشتریان، برای ایجاد محصولات و خدمات جدید همکاری کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده پردازش شناختی و درگیری رفتاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی بر رابطه بین هم‌آفرینی ارزش، هم‌نوآوری و دانش مشتری است. روش تحقیق حاضر همبستگی است که بصورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه‌های ورزشی شهر ناصریه در عراق بودند که تعداد 408 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد. از پرسشنامه‌های هم‌نوآوری آریاز-پرز و همکاران (2020)، دانش مشتری بهنام و همکاران (2020)، هم‌آفرینی ارزش نیسوین و پدرسن (2014) و پردازش شناختی و درگیری رفتاری هولبیک و همکاران (2014) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخه 18 و پی‌ال‌اس نسخه 4 استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش مشتری بر هم‌آفرینی ارزش تاثیر معناداری دارد اما بر هم‌نوآوری تاثیر معناداری ندارد. این تحقیق نشان داد که هم‌آفرینی ارزش بر هم‌نوآوری اثر معناداری دارد. همچنین، با توجه به نتایج هم‌آفرینی ارزش بر رابطه بین دانش مشتری و هم‌نوآوری نقش میانجی دارد. در نهایت، این تحقیق برجسته کرد که پردازش شناختی نقش تعدیلی بر رابطه بین دانش مشتری و هم‌آفرینی ارزش دارد. تحقیق حاضر نشان داد که دانش مشتری به عنوان یک منبع خارجی دانش، نقش کلیدی در هم‌آفرینی ارزش داشته، که این منجر به هم‌نوآوری با خدمات و باشگاه‌ها بویژه در مشتریانی که سطح شناختی بیشتری دارند، می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fostering Co-Innovation through Value Co-Creation and Customer Knowledge in Sport Clubs: The Moderating Role of Cognitive Processing and Customers Behavioral Engagement

نویسندگان [English]

  • Falah Hasan Safih 1
  • Mohsen Behnam 1
  • Roghayeh sarlab 2
1 Urmia University
2 Assistant Professor of Sports Management Urmia University Faculty of Sports Sciences
چکیده [English]

Co-innovation allows sports organizations to collaborate with foreign partners such as customers to create new products and services. The aim of this research was to investigate the moderating role of cognitive processing and behavioral engagement of customers with sports clubs on the relationship between value co-creation, co-innovation, and customer knowledge. The present research was a correlational study conducted in the field. The statistical population of the research was customers of sports clubs in the city of Nasiriyah in Iraq, of which 408 individuals were selected as the sample using stratified sampling method. The co-innovation questionnaire of Arias-Pérez et al. (2020), customer knowledge of Behnam et al. (2020), value co-creation of Nysveen and Pedersen (2014), and cognitive processing and behavioral engagement of Hollebeek et al. (2014) were used. SPSS version 18 and PLS version 4 were used for data analysis. The results showed that customer knowledge has a significant effect on value co-creation but not on co-innovation. This research showed that value co-creation has a significant effect on co-innovation. Also, according to the results, value co-creation mediates the relationship between customer knowledge and co-innovation. Finally, this research highlighted that cognitive processing has a moderating role in the relationship between customer knowledge and value co-creation. This research showed that customer knowledge as an external source of knowledge plays a key role in value co-creation, which leads to co-innovation with services and clubs, especially in customers with higher cognitive levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-innovation
  • value co-creation
  • customer knowledge
  • cognitive processing
  • behavioral engagement