نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی (عوامل، چالش ها و راهبردها)

دوره 3، شماره 1، بهار 1401، صفحه 113-80

مهرعلی همتی نژاد؛ حسین براخاص؛ علی صفاتیان؛ لیلا شهبازپور