نویسنده = ������������ ������ ��������
تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 220-187

حامد بروشک؛ سید نعمت خلیفه؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش