نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������