نویسنده = حبیب هنری
تعداد مقالات: 3
تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-1

صادق فتاحی میلاسی؛ حبیب هنری؛ سارا کشکر


تاثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 171-144

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.006

فاطمه رضائی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ توحید آقایی


الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-34

ملیحه فقیرگنجی؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی