نویسنده = ���������������� ��������������
طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.646

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه


تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 72-53

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.391

محمدحسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ علی ابوالحسینی