کلیدواژه‌ها = مشارکت ورزشی
طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی (عوامل، چالش ها و راهبردها)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-80

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.004

مهرعلی همتی نژاد؛ حسین براخاص؛ علی صفاتیان؛ لیلا شهبازپور