موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران با شرکتها و سازمانهای حامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 تهران خیابان میرداماد خیابان حصاری جنب ورزشگاه شهید کشوری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

شناسایی موانع موجود در مسیر ارتباط بین باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شرکت‌ها و سازمان‌های حامی امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی این موانع می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها،‌ آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بازاریابی شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی که از سال 1390 تا 1398 حامی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بودند، مدیران باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و خبرگان در این زمینه می-باشد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در بخش کمی نیز، روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد که در میان ۱5 نفر از خبرگان دانشگاهی، پرسشنامه مقایسات زوجی برخاسته از بخش کیفی توزیع گردید.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های بخش کیفی و شناسایی مولفه‌های موانع، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است و برای اولویت‌بندی مولفه‌ها در بخش کمی از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. بر اساس یافته‌ها 13 مقوله و 79 مولفه در ارتباط با موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت-ها و سازمان‌های حامی شناسایی شد و شاخص‌ها و مقوله‌های اقتصادی، قانونی و بازاریابی بیشترین درجه اهمیت را داشتند. با شناسایی این موانع، باشگاه‌های فوتبال و شرکت‌ها و سازمان‌های حامی می‌توانند راهکارهای متناظر و متناسب با آن‌ها را شناسایی و اتخاذ کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در عرصه اسپانسرشیپ گام بردارند و همواره طرفین ارتباط منتفع شده و به اهداف خود از اسپانسرشیپ دست پیدا کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of Long-Term Relationship between Iran Football Pro League Clubs and Sponsor Companies and Organizations

نویسندگان [English]

  • Meysam Naseh 1
  • Hossein Akbari Yazdi 2
  • Alireza Elahi 3
1 Tehran kharazmi university
2 تهران خیابان میرداماد خیابان حصاری جنب ورزشگاه شهید کشوری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
3 Tehran Kharazmi University
چکیده [English]

Identifying the current barriers on relationship path between Iranian Pro League clubs and the sponsor companies and organizations is nowadays of great importance. The aim of the present study was to identify and prioritize these barriers. The study is functional in its purpose and mixed exploratory (quantitative and qualitative) in its data collection method. The statistical population of the study included all marketing managers of public and private sponsor companies and organizations sponsoring Iranian Pro League clubs during 2011-2019, club managers, Iranian Football Federation, and experts of the field. Purposive sampling through snowball sampling was used as the sampling method for qualitative phase, and convenience sampling was used as the sampling method for quantitative phase in which pairwise comparison questionnaire taken from qualitative phase was distributed among fifteen participants from academic experts.
Open and axial coding was used for analysis of data in qualitative phase and for identification of components of barriers, and Analytic Hierarchy Process (AHP) was used for prioritizing the components in quantitative phase. Based on the findings, 13 categories and 79 components regarding barriers of long-term communication between Iranian Pro League clubs and sponsor companies and organizations were identified, and economic, legal, and marketing indices and categories had the most rate of importance. Through identifying these barriers, football clubs and sponsor companies and organizations can act upon appropriate strategies to do their best in sponsorship, achieve their goals in sponsorship, and provide reciprocal benefit for both parties of the relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sponsorship
  • sponsors
  • Iranian Pro League
  • Relationship marketing
  • barriers of relationship
Alison Doherty and Martha Murray (2007). “The strategic sponsorship process in a non-profit sport organization”. Sport Marketing Quarterly, 16(1), PP:45-59.
Chambers, T. (2020). Alcohol sponsorship and esports: reinforcing the need for legislative restrictions on alcohol sponsorship. Alcohol and alcoholism.
Deloitte, Touche. (2019). Annual review of football finance. Europe`s premier league. Retrieved from https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/annual-review-of-football-finance.html.
Dixon, H., Scully, M., Wakefield, M., Kelly, B., & Pettigrew, S. (2018). Community junior sport sponsorship: an online experiment assessing children’s responses to unhealthy food v. pro-health sponsorship options. Public health nutrition, 21(6), 1176-1185.
Gi- Yong ko ( 2004 ). " Sport sponsorship match-up effect on consumer based brand equity: an application of the schematic information process", unpublished doctoral degree dissertation, department of sport management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University.
Gonzalez, S., Kingsland, M., Hall, A., Clinton‐McHarg, T., Lecathelinais, C., Zukowski, N., ... & Brooke, D. (2020). Alcohol and fast food sponsorship in sporting clubs with junior teams participating in the ‘Good Sports’ program: a cross‐sectional study. Australian and New Zealand Journal of Public Health.
Hagen, S. (2019). Professionalization of the sport in Norway-the barriers of expanding ice hockey in Norway (Master's thesis, Høgskolen i Molde-Vitenskapelig høgskole i logistikk).
Huda. H Al- Khaja ( 2001). " Investors opinions about sports marketing in Bahrain", The sport journal, 4 (4), www. The sport journal. org/ 2001 journal/ vol4_no4.
Keshock, Christopher. M. (2004)."The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities", unpublished doctoral degree dissertation, department of sport management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University.
Maanda, P. M., Abratt, R., & Mingione, M. (2020). The Influence of Sport Sponsorship on Brand Equity in South Africa. Journal of Promotion Management, 1-24.
Michie, J, and Oughton, C. (2005). "The corporate governance of professional Football clubs in England", Corporate governance: An international review, 13(4), PP: 517- 531.
Odegbami, S. 2000. Nigeria Football, 1960 – 1990. Lagos: Worldwide Sports Limited.
Rowe, W. J., Moore, M. E., & Zemanek Jr, J. E. (2019). Three-tiered sponsorship: a study of decision heuristics across multiple levels of sport sponsorship. Innovative Marketing, 9(2).
Stephen Morrow (1999)."The new business of Football", Mc Milan Press LTD, first published.