بخش بندی سطوح مشارکت تماشاگران تیم های فوتبال بر اساس مدل پیوستار روانشناختی (PCM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت ورزشی، آموزش و پرورش منطقه 18 تهران، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.635

چکیده

تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا شده است. 760 مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال تیم­های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر به صورت تصادفی و داوطلبانه مقیاس اندازه­گیری میزان مشارکت (Beaton, Funk, Alexandris, (2009 را تکمیل نمودند. یافته‌‌ها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت، مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان داد که در تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس، کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری (۲/۱۷%) و جذابیت (۲/۳۲%) می‌باشد. همچنین یافته‌های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مدل چند بعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخش‌بندی تماشاگران در مراحل نظری مختلف است. بنابراین مدیران رویدادها می­توانند با طراحی استراتژی­های بازاریابی مناسب، نیازها و خواسته­های هر بخش را ارضاء کنند و حرکت در امتداد زنجیره به سمت وفاداری را تسهیل نمایند. نتیجه کلی تحقیق نشان می­دهد، مدل پیوستار روانی می‌تواند به عنوان معیاری برای بخش­بندی تماشاگران ورزشی جهت راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی برای طراحی استراتژی­های بازاریابی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Segmentation of football team spectator participation levels based on the Continuous Psychological Model (PCM)

نویسندگان [English]

  • mohsen esmaeili 1
  • ali malekian 2
  • farshad tojjari 3
1 Assistant Professor of Sports Management, Research Institute of Physical Education and Sports Sciences, Tehran, Iran
2 PhD in Sports Management, Education District 18 Tehran, Ministry of Education, Tehran, Iran
3 Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is a descriptive method that has been conducted in the field. 760 men aged 18 to 65 years watching the football matches of Persepolis and Esteghlal teams in the Premier League randomly and voluntarily completed the participation measurement scale (Beaton, Funk, Alexandris, 2009). Findings based on the dimensions of participation (pleasure, Centrality and badge) and in the form of a continuous psychological model, showed that in Esteghlal and Persepolis football teams, the lowest and highest levels of participation are related to the levels of loyalty (17.2%) and attractiveness (32.2%), respectively. Confirmatory factor analysis showed that the multidimensional participation model is a useful tool for segmenting the audience into different theoretical stages, so event managers can design the appropriate marketing strategies to meet the needs and wants of each segment and move along. Facilitate the chain towards loyalty The overall result of the research shows that the psychological continuum model can be used as a criterion for segmenting sports spectators to guide sports researchers and marketers to design targeted marketing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • segmentation
  • spectator
  • football
  • premier League
  • psychological continuum model
Alexandris, K. D. J., Funk, D., & Theodorakis, N. D. (2017). “Leisure constraints and the psychological continuum model: A study among recreational mountain skiers”. Leisure Studies, 36(5), pp. 670-683.
Baker, B. J., Du, J., Sato, M., & Funk, D. C. (2020). Rethinking segmentation within the psychological continuum model using Bayesian analysis. Sport Management Review23(4), 764-775.
Barnett, L. A. (2005). “Measuring the ABCs of leisure experience: Awareness, boredom, challenge, distress”.Leisure Sciences, 27(2), pp. 131-155.
Beaton, A. A., Funk, D. C. & Alexandris, K. (2009). “Operationalizing a theory of participation in physically active leisure”. Journal of Leisure Research, 41, 177-203.
Beaton, A. A., Funk, D. C., Ridinger, L., & Jordan, J. (2011). “Sport involvement: A conceptual and empirical analysis”. Sport management review, 14(2), pp: 126-140.
Bodet, G. (2012). Loyalty in sport participation services: An examination of the mediating role of psychological commitment. Journal of Sport Management26(1), 30-42.
Bouchet, P., Bodet, G., Bernache-Assollant, I., & Kada, F. (2011). Segmenting sport spectators: Construction and preliminary validation of the Sporting Event Experience Search (SEES) scale. Sport management review14(1), 42-53.
Buchanan, T. (1985). “Commitment and leisure behavior: A theoretical perspective”. Leisure Sciences, 7, 401–420.
Dick, A. S., & Basu, K. (1994). “Customer Loyalty: Toward an integrated conceptual framework”. Journal of Academy of Marketing Science, 22, 99-113.
Doyle, J. P., Kunkel, P., Funk, D. C. (2013). “Sports spectator segmentation: examining the differing psychological connections among spectators of leagues and teams”. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 95-111.
Eskiler, E. (2019). Physically Active Leisure Participants Segmentation: PCM Stage-Based Investigation. International Journal of Progressive Education, 15(3), 169-179.
Filo, K., Funk, D., & O’Brien, D. (2009). “The meaning behind attachment: Exploring camaraderie, cause, and competency at a charity sport event”. Journal of Sport Management, 23, 361_387.
Funk, D. C., & James, J. (2001). “The psychological continuum model: A conceptual framework for understanding an individual's psychological connection to sport”. Sport Management Review, 4(2), pp. 119-150.
Funk, D. C., & James, J. D. (2006). “Consumer loyalty: the meaning of attachment in the development of sport team allegiance”. Journal of Sport Management, 20(2), pp: 189-217.
Funk, D. C., Beaton, A., & Pritchard, M. (2011). “The stage-based development of physically active leisure: a recreational golf context”. Journal of Leisure Research, 43 (2), 268- 289.
Funk, D., Mahony, D. F., Nakazawa, M., & Hirakawa, S. (2000). “Spectator motives: Differentiating among objects of attraction in professional football”. European Journal for Sport Management, 7, pp: 51-67.
Gladden .J.M., & Funk, D.C. (2001). “Understanding brand loyalty in professional sport: Examining the link between brand association and brand loyalty”. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 3, 67-94.
Haydock, R., & Nex, C. M. M. (1984). Comparison of quadrature and termination for estimating the density of states within the recursion method. Journal of Physics C: Solid State Physics17(27), 4783.
Heere, B., & Dickson, G. (2008). “Measuring attitudinal loyalty: separating the terms of affective commitment and attitudinal loyalty”. Journal of Sport Management, 22, 227-239.
Iwasaki, Y., & Havitz, M. E. (2004). “Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment and loyalty to a recreation agency”. Journal of Leisure Research, 36(1), 45-72.
Jackson, E. L., Crawford, D. W., & Godbey, G. (1993). “Negotiation of leisure constraints”. Leisure Sciences, 15(1), 1–11. Filo, K., Funk, D. C. & Alexandris, K. (2008). “Exploring the role of brand trust in the relationship between brand associations and brand loyalty in sport and fitness”. International Journal of Sport Management and Marketing, 3, 39-57.
James,J.D.,Kolbe,R.H.,&Trail,G.T.(2002). “Psychological connection to a new sport team: Building o maintaining the consumer base?”. Sport Marketing Quarterly, 11, 215–225.
Kim, Y. K., Trail, G. (2010). Constraints and motivators: A new model to explain sport consumer behavior. Journal of Sport Management. 24, 190-210.
Laverie, D. A., & Arnett, D. B. (2000). “Factor affecting fan attendance: The influence of identity salience and satisfaction”. Journal of Leisure, 32(2), 225-246.
Mahony, D. F., Madrigal, R., & Howard, D. (2000). “Using the psychological commitment to team (PCT) scale to segment sport consumers based on loyalty”. Sport Marketing Quarterly, 9(1), pp. 15-25.
McDonald, H., Karg, A. J., & Vocino, A. (2013). “Measuring season ticket holder satisfaction: Rationale, scale development and longitudinal validation”. Sport Management Review, 16, pp. 41–53.
Mehus, I. (2005). Sociability and excitement motives of spectators attending entertainment sport events: Spectators of soccer and ski-jumping. Journal of Sport Behavior28(4), 333.
Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. A. (2007). Sport Marketing. Champaign, IL: Human Kinetics, c2007, 539 p. ISBN 07-360-6052-9.
Nufer, G., & Bühler, A. (2010). How effective is the sponsorship of global sports events? A comparison of the FIFA World Cups in 2006 and 1998. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship11(4), 33-49.
Quick, S. (2000). “Contemporary sport consumers: Some implications of linking fan typology with key spectator variables”. Sport Marketing Quarterly, 9, 149-156.
Ridinger, L., & Funk, D. C. (2006). Looking at gender differences through the lens of sport spectators. Sports Marketing Quarterly, 15(3), pp. .
Stewart, B., & Smith, A. C. (2008). Drug use in sport: Implications for public policy. Journal of sport and social issues32(3), 278-298.
Tapp, A., & Clowes, J. (2002). From “carefree casuals” to “professional wanderers” Segmentation possibilities for football supporters. European Journal of Marketing36(11/12), 1248-1269.
Woo, B., Trail, G. T., Kwon, H. H. & Anderson, D. (2009). “Testing models of motives and points of attachment among spectators in college football”. Sport Marketing Quarterly, 18, 38-53.
Yun, Y. K. (2019). A Study on the Korean equestrian participation process based on revised Psychological Continuum Model. International Journal of Applied sports sciences (IJASS), 31(2), 115-137.