نقش ویژگی‌های استادیوم بر تجربۀ خدمت تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: استادیوم آزادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های استادیوم بر تجربۀ خدمت تماشاگران در استادیوم‌ فوتبال آزادی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی به اجرا در آمد. جامعة آماری پژوهش شامل تماشاگران حاضر در استادیوم‌ آزادی بود. که به صورت دسترس انتخاب شده و در نهایت، تعداد 165 پرسشنامۀ قابل تحلیل به مرحلۀ تجزیه و تحلیل پژوهش راه یافتند. برای جمع‌آوری داده‌های میدانی در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد راحتی صندلی‌ها، زیبایی استادیوم، تمیزی استادیوم و طراحی استادیوم بر تجربۀ خدمت تماشاگران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. اما تأثیر پارکینگ استادیوم، دسترسی استادیوم و خدمات غذایی استادیوم بر تجربۀ خدمت تماشاگران معنی‌دار نشد. تحقیق حاضر در راستای کمک به درک بیشتر در این زمینه انجام شد ونتایج آن نشان داد که از میان ویژگی‌های استادیوم، 4 عامل راحتی صندلی‌ها، طراحی استادیوم، تمیزی استادیوم و زیبایی استادیوم تأثیر قابل توجهی بر تجربۀ خدمت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران دارند. از این رو، مدیران فوتبال ایران و مدیران استادیوم می‌توانند با در نظر گرفتن این نتایج و نیز نتایج سایر تحقیقاتی که در این زمینه به آن اشاره شد، به ارتقای تجربۀ خدمت تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران اقدام نموده و از مزایای آن بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Sportscape on Service Experience of Football Spectators (case of Azadi stadium)

نویسندگان [English]

  • shayan pooladi 1
  • Hossein Abdolmaleki 2
  • Mehdi Kohandel 3
1 Msc of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of Sportscape on spectator service experience in Azadi football stadium. The present study was descriptive correlational study in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of the study included all the spectators present at Azadi Stadium. Finally, 165 questionable questionnaires entered the research analysis stage. Questionnaire was used as a research tool to collect field data in this study. The results showed that the comfort of the seats, the beauty of the stadium, the cleanliness of the stadium and the design of the stadium have a positive and significant effect on the spectator service experience. However, the effect of stadium parking, stadium access and stadium food services on the spectator service experience was not significant. The present study was conducted to help better understand this field and its results showed that among the characteristics of the stadium, 4 factors: seat comfort, stadium design, stadium cleanliness and stadium beauty have a significant impact on the service experience of Premier League spectators. They have Iran. Therefore, Iranian football managers and stadium managers can take into account these results and the results of other research mentioned in this field, to improve the spectator service experience in the Iranian Football Premier League and benefit from its benefits to become.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sportscape
  • Service Experience
  • Spectators
  • Football
  • Premier League
  • Iran