تعیین ارتباط بین تجربه برند و وفاداری به برند و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی(مورد مطالعه: مشتریان مجموعه پارک‌های آبی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین تجربه برند و وفاداری به برند مشتریان پارک‌های آبی مشهد بود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان پارک های آبی بودند(2500نفر) که از این بین 384 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه مورد بررسی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جمعیت هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌‌های استاندارد وفاداری به برند هالبورک و همکاران (2001) (755 =α)و تجربه برند بارکوس و همکاران (2009) (781 =α) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 22 استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین وفاداری به برند و تجربه برند(801/0r=)، وفاداری نگرشی و تجربه برند(799/0r=) و وفاداری رفتاری و تجربه برند(670/0r=) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافتة دیگر این بود که بین متغیرهای تعدیل کننده(سن و جنس و سابقة اشتغال) با تجربه برند، رابطة معنی‌داری وجود ندارد. از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که پارک‌های آبی مشهد با فراهم آوردن تجربه خوب و مفرح در بین مشتریان خود می‌توانند در جهت ازتقای وفاداری به مجموعه آبی خود گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between brand experience and brand loyalty and the moderating role of demographic variables (Case study: Customers of Mashhad Water Parks Complex)

نویسندگان [English]

  • seyed morteza Azimzadeh 1
  • Rasool Ghorbanpoor 2
1 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Graduated from Ferdowsi University of Mashhad with a master's degree in sports management
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between brand experience and brand loyalty to customers of Mashhad water parks. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study included all customers of water parks (2500 people), of which 384 people with Cochran's formula were selected as a sample by stratified random sampling method appropriate to the population of each class. To collect the data, standard questionnaires of brand loyalty to Halbork et al. (2001) (α = 755) and the experience of Barcus et al. (2009) (α = 781) were used. SPSS software version 22 was used to analyze the data. The results of data analysis showed a positive and significant relationship between brand loyalty and brand experience (r = 0.801), attitude loyalty and brand experience (r = 0.799) and behavioral loyalty and brand experience (r = 0.670). There is. Another finding was that there was no significant relationship between moderating variables (age, gender, and employment history) with brand experience. From the research findings, it can be concluded that Mashhad water parks, by providing a good and fun experience among their customers, can take steps to promote loyalty to their water complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand experience
  • brand loyalty
  • Mashhad
  • water parks