استراتژی اخذ و میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران مطالعه موردی: بازی‌های نظامیان جهان (سیزم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 مدیر هنرستان فجر، آموزش و پرورش منطقه چهار تهران، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای اخذ میزبانی بازی‌های جهانی سیزم در ایران بود. روش تحقیق توصیفی است و به شکل کتابخانه‌ای - میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی، ورزشکاران و متخصصین صاحب نظر در حوزه ورزش‌های نظامیان بود. نمونه به صورت تصادفی و از بین جامعه انتخاب شد. به منظور تدوین راهبردهای اخذ میزبانی بازی-های سیزم در ایران از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اخذ میزبانی بازی‌های جهانی سیزم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه WO(محافظه کارانه) قرار دارد. منطقه راهبردی WO یا استراتژی محافظه‌کارانه موقعیتی در بین چهار منطقه راهبردی می‌باشد که سازمان در آن با فرصت‌های خارجی و ضعف‌های داخلی مواجهه می‌باشد و در این شرایط باید از فرصت‌های خارجی برای از بین بردن ضعف‌های داخلی استفاده نماید. با توجه به قرارگیری موقعیت راهبردی اخذ میزبانی رویداد سیزم در منطقه WO، به مسئولین ورزش سیزم پیشنهاد می‌شود از فرصت‌های پیش‌ رو جهت از بین بردن ضعف‌های داخلی در زمینه اخذ میزبانی رویداد سیزم استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for obtaining and hosting sports events in Iran Case study: World military games (cism)

نویسندگان [English]

  • farhad fathi 1
  • mehrdad moharramzadeh 2
  • Aliasghar Vahdatipour 3
  • Mohammad seayvan Nouri 4
1 PhD student in sports management, Department of Sports Management and Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sports Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University
3 The director of Fajr Conservatory, Tehran's fourth district of education, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Sports Management, Marivan Branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of hosting large sports events in single disciplines such as the World Cup of Wrestling, Volleyball, Weightlifting, etc. and multi-disciplines such as the Olympic Games or World Cup, Asian Games, etc., and various political and social consequences, economic, cultural and sports for the host city and country, there is a fierce competition between different countries and cities to host these sports events. Also, considering the necessity and importance of this issue for the development and promotion of the country's sports at the international level, this research seeks to answer this simple and practical question in order to provide appropriate feedback for the country's sports managers, citing the views of the country's senior sports managers. And sports experts are wondering if Iran has the potential to hold the big sports event of Sizm and what are Iran's weaknesses, strengths, opportunities and threats to host it?
The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method, and it was conducted in the field. The researchers seek to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of hosting the Islamic Republic of Iran Games from the point of view of professors, managers, sports experts and executive officials. The statistical population of this research will include high, middle and basic managers of the Ministry of Sports and Youth, the General Staff of the Armed Forces, the National Olympic Committee, sports federations, athletes and experts (university professors and researchers) in the field of holding sports events. The sample will be randomly selected from the population. Library and field methods will be used to collect data. All collected data are analyzed using SPSS. In order to analyze the statistical data, the methods of inferential statistics and descriptive statistics (mean, frequency percentage, standard deviation and tables) will be used. For this purpose, appropriate tests will be used to determine the significance of each of the SWOT items and to determine the priority of each of them. After determining the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the hosting of Seism games in Iran, the SWOT matrix is used in order to develop the strategies of hosting Seism games in Iran. In this matrix, using the four lists of strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O) and threats (T) and their paired comparison, the four strategies SO, ST, WO and WT are developed. be made The SWOT matrix shows how to balance opportunities and threats (external factors) with strengths and weaknesses (internal factors) and create four sets of possible strategic options, respectively.
The IFE & EFE matrix, which has evaluated the internal factors of hosting Sysem games in the Islamic Republic of Iran, shows that the weaknesses have more points than the strengths. In general, the results indicate that the conditions for hosting the Sysm World Games in Iran are located in the WO (conservative) region in terms of strategic location (Figure 1). The matrix of Table 2, which evaluates the external and environmental factors of hosting the Sysm games in the Islamic Republic of Iran, shows that the opportunities ahead are more important than the threats. After completing these stages of the research and reaching the final list of SWOT items, strategies corresponding to these items were extracted using the SWOT matrix analysis method. In this step, 4 SO strategies, 4 ST strategies, 3 WO strategies and 3 WT strategies and a total of 14 strategies were formulated.
  The prioritization of the strategies for obtaining the hosting of the Sism games shows that "the development of effective interactions between the executive and military institutions" and "the development of the educational and promotional system in the Sism sport based on the existing capabilities" are the most important strategies for obtaining the hosting of the Sism games in They are the Islamic Republic of Iran.
After determining the final score of the evaluation matrix of internal factors (2.45) and the final score of the evaluation matrix of external factors (2.62) and according to the internal and external matrix (IE), the strategic position of hosting the Seism Games in the Islamic Republic of Iran in It is a conservative strategic area (WO). Also, Jamshidi, Sajadi, Jamshidi & Safarzadeh (2012) identified a strategic position in the WO region in the formulation of the strategy of the Iran Cycling Federation. WO strategic area or conservative strategy is a situation among the four strategic areas where the organization is faced with external opportunities and internal weaknesses, and in this situation, external opportunities should be used to eliminate the weakness. Use internal ones. Therefore, according to the strategic position of hosting the Sizm event in the WO region, it is suggested to the officials of Sizm sports to use the upcoming opportunities to eliminate the internal weaknesses in the field of hosting the Sizm event. Finally, by using the four lists of strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O) and threats (T) and their pairwise comparison, the four strategies SO, ST, WO and WT were formulated and suggestions The following is provided for obtaining Sysem hosting in the Islamic Republic of Iran: 1. Development of effective interactions between executive and military institutions, 2. Strengthening the volunteer movement in the country's sports, 3. Emphasis on creativity and innovation in military sports programs and activities, 4. Taking advantage of the capacities of government institutions (armed forces, radio and television, etc.), 5. Centralizing the macro-policy and supervision of Sizm sports activities in the Supreme Council of Sports, 6. Development of financial resources by taking advantage of legal opportunities and capacities of public and private institutions of the country, 7. Optimum use of the country's capacities based on land use, 8. Interacting with the sports teams of the provinces for more orientation towards sports, 9. Development of educational and promotion system in sysem sports based on existing capabilities, 10. Strengthening the support and facilitation system for military sports activities, 11. The central need and quality of activities and sports programs of Sizam, 12. Improving the public's attitude towards sizism sports and its benefits, 13. Creating unity in the country's sports policies and programs, 14. Diversification of Sizam sports activities with emphasis on women, disabled and vulnerable sections of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hosting
  • SWOT analysis
  • system
  • strategy
Andam, R., Mehdizadeh, H., & Taghipourjahromi, F. (2013). Investigating the effects of holding sports events on the host community. Journal of Contemporary Research in Physical Education, 6: 73-85.
Allen, J. (2016). Events management. 2nd Edition. United Kingdom: Butterworth- Heinmann Publication: 40.
Atghia, N. (2005). Management of sports competitions and events. Al-Zahra University Publications, Tehran: 15.
Diaey, T., Jerome, J., Tjusevs, P., & Zamboni G (2021). Bidding: how can you win even if You lose? Identifying the legacies of lost bids to host a sports mega event, FIFA Master book, www.fifa.com/about FIFA/ football development: 57-69.
Dolles, H., & Soderman, S. (2018). Mega-Sporting Events in Asia — Impacts on Society, Business and Management: An Introduction. Asian Business and Management journal, 7: 147-162.
Eidi, H., & Yousefi, B. (2015). Analysis of SWAT hosting Iran's major sports events. Journal of Sports Management Studies, 8 (39): 171-188.
Fathi, F., Askaryan, F., & Rayner, M. (2022). The effect of loyalty to the national team on the level of risk-taking of Iranian tourists towards the host of the Asian Cup (2019 UAE). Sports Marketing Studies3 (2): 177-151. doi: https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.013.
Jamshidi, A., Sajadi, N., & Hamidi, M. (2022). Strategies formulation of cycling federation in Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(5): 165-173.
Gabriel, S. (2021). The Social Impacts of Mega-Events: Towards a Framework. Esporte e Sociedade, 4(10): 1-26.
Ghare, M. A., & Kalhor, R. (2014). Compilation of the strategy plan of the Ski Federation of the Islamic Republic of Iran by SWOT analysis method. Scientific Quarterly Journal of Applied Researches in Sports Management, 4 (2) (14 in a row): 117-127.
Keshavarz, L., Farahani, A., Rezaei Sufi, M., & Zakai, H. (2014). Factor analysis of the strengths, weaknesses, threats and opportunities of receiving and hosting major international sports events in Iran. Scientific Quarterly Journal of Applied Researches in Sports Management, 1 (13 in a row): 11-24.
Khosravizadeh, A., Hamidi, M., Yadalhi, J., & Khabeiri, M. (2009). Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran and its bottlenecks and challenges. Sports Management Journal, 1: 19-35.
Kostas, K., & Kaplanidou, K. (2020). Event leveraging of mega sport events: a SWOT Analysis approach, International Journal of Event and Festival Management, 1(3): 170-185.
Malfas, M., Theodoraki, E., and Houlihan, B. (2022). Impacts of the Olympic Games as megaevents. Municipal Engineer, 150 (3): 209-220.
Matheson, V. A., & Baade, R. A. (2020). Mega-sporting events in developing nation: playing the way to prosperity? http://web.williams.edu/Economics/neudc/papers/matheson.pdf: 1-23.
Mehdizadeh, A., Talebpour, M., & Fathi, M. (2013). Investigating the state of sports tourism in Mashhad based on SWOT analysis. applied research in sports management, 2 (8): 23-36.
Najaf nejad, S., Poursoltani Zarandi, H., & Shaji, R. (2022). Test of The Role of Satisfaction Mediation Model In The Causal Relationship of Entrepreneurial Marketing With The Desire To Re-Attend Customers of Sports Complexes In Karaj. Sports Marketing Studies3 (4): 48-24.
Taks, M., Chalip, L., & Green, C. (2020). Impacts and strategic outcomes from non-mega Sport events for local communities, European sport management quarterly, 15(1): 1-6.
Saboya, A., & Noguera, J. (2019). Mega sporting events and legacy: The case of the 2014 World cup, www.regionalstudies.org: 1-14.
Seungbum, L., & Patrick, W. (2021). SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport, Sport Management Review, 73: 1-9.
Shariati Faizabadi, M., & Sajadi, S., N. (2010). Prioritization of factors affecting the success of Iran's sports convoy in the Guangzhou Asian Games. 6th International Conference on Physical Education and Sports Sciences, Tehran.
Shone, A., & Parry, B. (2014). Successful event management, First Published, Hampshire, UK: CEng age Learning EMEA Publication: 102.