دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402 
اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی

صفحه 31-43

سردار محمدی؛ خالد سلیمانی؛ جرونیمو گراسیا فرناندز


تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری‎ ورزشی فعال ایران

صفحه 73-90

ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مهدی دستگردی؛ نادر رنجبر؛ رحیم خسرومنش