دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402 
تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری‎ ورزشی فعال ایران

صفحه 73-90

10.22034/sms.2023.62677

ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مهدی دستگردی؛ نادر رنجبر؛ رحیم خسرومنش