راهبردهای بازاریابی در فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برمدل هفت پی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق برمبنای راهبردکیفی، از نقطه نظر مسیر اجرا، مبتنی بر روش پژوهش مطالعات راهبردی و از نقطه نظر هدف، کاربردی است. دراین تحقیق، راهبردهای بازاریابی در هفت بعد، محصول یا خدمت (Product)، قیمت (Price)، تبلیغات یا ترویج (Promotion)، مکان توزیع (Place)، افراد و نیروی انسانی (People)، فرآیند (Process) و محیط فیزیکی (Physical Environment) تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق بصورت هدفمند و در قالب تشکیل شورای خبرگان شامل افراد صاحب نظر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه. جهت تشخیص نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از تحلیل محیط درونی و بیرونی استفاده شده است. براساس تحلیل SWOT در مجموع 19 راهبرد شامل 3 راهبرد در بعد محصول(کالا یا خدمات)، 3 راهبرد در بعد قیمت، 4 راهبرد در بعد تبلیغات، 2 راهبرد در بعد مکان، 2 راهبرد در بعد افراد و منابع انسانی، 3 راهبرد در بعد فرآیند ارائه کالا/خدمات، و 2 راهبرد برای بعد محیط فیزیکی تدوین شد. بازاریابی در یک سازمان ورزشی آن هم از نوع المپیکی به سبب ارزش هایی که بازی جوانمردانه و دوستی را ترویج میدهند، بیشتر به سوی جامعه تمایل دارد تا تجارت. به همین سبب نیازهای بازاریابی هر سازمان ورزشی ویژه و مختص به خود آن سازمان باید باشد و به همین سبب این پژوهش "بازاریابی راهبردی" را در مورد محیط سازمانی فدراسیون شمشیربازی، ذی نفعان این فدراسیون و ساختارهای موجود در محیط داخلی و بیرونی فدراسیون به کار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Marketing Strategies in the Fencing Federation of the Islamic Republic of Iran Based on the 7Ps Model

نویسندگان [English]

  • Nazanin Rasekh 1
  • Saeed Jafari 2
  • Farshad Emami 3
1 1. Assistant Professor of Sports Management, Sport Sciences Research Institute of Iran (SSRI), Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Iran
3 Department of physical Education and Sport Science, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Abstract
Sports marketing plays a crucial role in the global sports industry as it directly impacts the growth and survival of businesses (Ajeigbe, 2021). The concept of marketing mix was first introduced by McCarthy (1960), who identified four key elements: product, price, place, and promotion (Kotler, 2016). Later, three additional elements were added to the mix to represent the service marketing mix: people, physical evidence, and process (Rai and Das, 2011). Zeraat Kish and Asad Sangabi (2013) defined the marketing mix based on the seven perspectives of the 7Ps model, which includes the elements of product, price, promotion, place, people, physical evidence, and process. However, it is challenging to accurately predict and control performance based on the 7Ps model. The Fencing Federation, like other federations, has a limited budget. Additionally, the niche nature of this sport and its small fan base make it unlikely to be broadcasted by national media. As a result, it is challenging to attract financial support for this sport. Therefore, it is crucial to plan for marketing and financial support in all federation programs, considering the high number of international trips and competitions for athletes in this field. However, upon reviewing the existing documents and records, it is evident that there is no special strategic marketing plan to capitalize on available opportunities and address the federation's financial resource weaknesses. Therefore, the aim of this research is to develop marketing strategies for the Fencing Federation. These strategies will be categorized based on the seven elements of the 7Ps model (product, price, promotion, place, people, physical evidence, and process) proposed by Rai and Das (2011). The goal is to provide practical and operational marketing recommendations that will help achieve the long-term goals set in this field. The research methodology used in this study combines qualitative and quantitative approaches. Qualitative data was collected through interviews with the Council of Experts of the Federation, while quantitative data was gathered using strategic studies research methods. The study is considered to be objective. The participants in the qualitative section of the study were purposefully selected from the members of the Council of Experts, which includes scientific and executive experts (Table 1). In this study, the main participants were identified as the 15 individuals who are members of the Council of Experts. The data collection tools used in this study include semi-structured interviews, where experts were asked for their opinions on the current internal and external environment, as well as the mission and vision of the Federation. Relevant analytical matrices for strategic studies were also used. Additionally, upper-level documents such as the strategic plan of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, and the Vision Document of the Islamic Republic of Iran by 2026 were reviewed.
This research was conducted in the following stages:

We investigated the current marketing situation of the Federation of Fencing by analyzing past documents, upper-level documents (documentary and library studies), and expert opinions (semi-structured interviews).
We developed the mission statement and vision for the marketing of the Federation of Fencing and obtained approval from the Council of Experts.
We created a final list of strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the seven-factor area of mixed marketing for the Federation of Fencing.
We developed marketing strategies based on the seven-factor area of mixed marketing for the Federation of Fencing.

Based on a SWOT analysis, a total of 19 strategies were identified. These strategies include three strategies in the product dimension, three strategies in the price dimension, four strategies in the advertising dimension, two strategies in the location dimension, two strategies in the people and human resources dimension, three strategies in the process of delivering goods/services, and two strategies for the physical environment dimension. After identifying the strategic positions in each dimension and considering their unique situation in one of the four quadrants (ST, SO, WO, WT), relevant strategies were developed. Marketing strategies for the Fencing Federation in the "Product" dimension (ST position):

Plan to develop domestic production.
Plan to diversify products.
Plan to develop innovative technologies.

Marketing strategies for the Fencing Federation in the "Price" dimension (WT position):

Plan to standardize the fencing discipline.
Develop national and international communication with stakeholders.
We are planning to privatize this discipline.

The marketing strategies for the Fencing Federation in the "Advertising" dimension are as follows (ST position):

We aim to strengthen the federation's mission orientation by providing financial support.
We plan to develop the brand.
We plan to implement digital marketing.
We plan to implement social marketing.

The marketing strategies of the Fencing Federation in terms of "Place" (WO position) are as follows:

We will organize economic opportunities in the local and national environment.
We plan to maximize organizational, national, and institutional capacities.

The marketing strategies of the Fencing Federation in terms of "People and Human Resources" (ST) are as follows:

We will focus on developing human capital.
We plan to develop voluntary resources.

The marketing strategies of the Fencing Federation in terms of "Product/Service Delivery Process" (WT) are as follows:

We aim to strengthen program orientation in the fencing marketing field.
We plan to develop a customer-centric approach in the federation.
We plan to empower stakeholders.

 
Marketing strategies of the Fencing Federation in relation to the "Physical Environment" (WT)

The Fencing Federation aims to establish and enhance a network of supporters and key partners who will help define and implement projects for the development of fencing.
The Federation plans to provide the required infrastructure for the development of fencing-specific facilities and training programs in schools and universities.

The effectiveness of marketing in a sports federation with Olympic status depends on the awareness of managers and employees about the services it provides and how these services are delivered to the market or stakeholders. Olympic sports organizations, like the Fencing Federation, focus on unique features rather than offering products, which may not be visible in non-sports organizations. These unique features include brand image, value, philosophy, and personalized services. It is well-known that marketing is suitable for all organizations that have a product to offer, but it is important to remember that sports organizations like the Fencing Federation face their own unique challenges, including intangible services that cannot be touched or seen. This reality poses difficulties for the federation in answering important marketing questions, resulting in challenges in properly analyzing how to price a financial support package or improve the quality of services. It also makes it challenging to maintain service quality in federations. To maintain this quality, cooperation is needed from employees within the organization as well as relevant volunteers, and fulfilling promises to financial supporters and key partners in an environment where control over performance is highly unpredictable seems difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 7Ps of Marketing
  • Fencing
  • SWOT
  • Promotion
  • Place
Ajeigbe, I. Y. (2021). Influence of Sports Marketing Strategies in the Promotion of Organization Products and Services in Ilorin Metropolis. Indonesian Journal of Sport Management, 2(1), 128-137. https://doi.org/10.31949/ijsm.v1i2.1311.
Almomani, Z., Al-Hawary, M., Oudat, M.A., & Okor, A. (2019). The Effectiveness of Sports Marketing Strategies in the Jordanian Physical Education Faculties from View of the Graduate Students. The International Journal of Higher Education, 8, 61-71.
Armstrong, M. (2004). Strategic Human Resource Managemen: A Guid to Action. Translation: Mohammad Erabi and Davod Izadi, Tehran, Cultural Researches Office. [In Persian] 
Bahmani, F., Ehsani, M., Koozeh Chian, H., & Amiri, M. (2020). Designing the Marketing Model for Women's Professional Leagues with a Sustainable Competitive Advantage Approach. Sport Management Studies, 12(59), 17-36. Doi: 10.22089/smrj.2018.4847.1934 [in Persian] 
Dwivedi, Y.K., Pappu, R., & Roy, S. (2019). Research in strategic marketing: past and future (Developing New Models, Reviews, Measures, Methods with Future Research Agenda). Journal of Strategic Marketing, 27, 369-372.
Eizadi, A., Shabani Bahar, G., Goodarzi, M., & Honari, H. (2017). Development of Marketing Strategic Planning for Planning for Iranian Football Premier League Clubs with SWOT Analysis. Applied Research in Sport Management6(2), 21-34. [In Persian] 
Elahi, A., Bagherzadeh, K., Bagherzad, F., & Rasekh, N. (2021). Development Strategies of the Iranian Fencing Federation based on the AHP- SCORE Approach. Sport Sciences Quarterly, Published online 12 August 2021. [In Persian]
Eriksson, T., Robertson, J., & Näppä, A. (2020). Functional top Management Teams and Marketing Organization: Exploring Strategic Decision-making. Journal of Strategic Marketing, 1-18.
Farzan, M., Haji Anzahai, Z., Nikaein, Z., & Bagheri, Y. (2019). Developing a Strategic Plan for Iran Fencing Federation with SWOT Analysis Method. Sport Physiology & Management Investigations, 11(3), 105-115. [In Persian] 
Ghafouri Yazdi, M., khabiri, M., Alidoust Ghahfarokhi, E., & Sharif Zadeh, M. J. (2021). Identifying Financing strategies in Iran's Professional Sports. Applied Research in Sport Management, 9(4), 23-40. Doi: 10.30473/arsm.2021.7624 [in Persian] 
Hajiheydari, V., & Nazari, R. (2021). Representing Model of Resistance Economy in Iranian Sport. Applied Research in Sport Management, 9(3), 69-82. Doi: 10.30473/arsm.2021.7466 [in Persian] 
Izadishahnan, F., & Keshkar, S. (2022). Barriers and Strategies of Using Network Marketing In Sports in Iran Countr. Journal of Sport Marketing Studies, 3(3), 1-37. [In Persian]
Keshavarz, L., Rezaei sofi, M., & Akbarikhooshemehr, B. (2020). Investigating the Status of Marketing Philosophy, Competitive Intelligence ‎and Integrated Marketing Communications in Iranian Sport Federations. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 7(1), 31-40. Doi: 10.30473/fmss.2020.50297.2058 [in Persian] 
Khademi, A., Majdi, N., & Naderi Nasab, M. (2019). Designing the Strategic Marketing Plan of the Wrestling Federation based on SWOT Analysis using the QSPM Matrix. Sport Sciences Quarterly, 11(34), 59-80. [In Persian] 
Khosravizadeh, E., Hamidi, M., Yadolahi, J., & Khabiri, M. (2012). Developing strategies and determining strategic situation of NOC of Islamic Republic of Iran. Sport Management and Development, 1(1), 11-25. [In Persian] 
Kotler, P. (2016). Marketing Management. Translated by: Bahman Faruzandeh, Tehran: Amokhteh. 22nd Edition, 852 Pages. [In Persian]
Manoli, A.E. (2018). Sport marketing’s past, present and future; an introduction to the special issue on contemporary issues in sports marketing. Journal of Strategic Marketing, 26, 1-5.
Manoli, A.E., & Hodgkinson, I.R. (2020). The implementation of integrated marketing communication (IMC): evidence from professional football clubs in England. Journal of Strategic Marketing, 28, 542-563.
Nazari, R., Davari, A.R., Naderyan, M. (2021). Presenting strategies for developing the Iranian handball market. Journal of Sport Marketing Studies, 2(4), 98-119. [In Persian]
Rasekh, N., Javadi Poor, M., & Shagholi, R. (2016). Design and Establishment of the Strategic Plan of the Physical Education and Sports Sciences Research Institute. Sport Management Studies, 8(36), 17-42. Doi: 10.22089/smrj.2016.779. [In Persian] 
Rasekh, N., Javadipour, M., Jafari, S., & Zareian, H. (2023). Developing a Strategic Plan for the Fencing Federation of the Islamic Republic of Iran Using a Balanced Score card. Sport Management Journal, 15(1), 233-247. Doi: 10.22059/jsm.2021.326246.2754. [in Persian] 
Roosta, A., Venus, D., & Ebrahimi, A. H. (2014). Marketing Management. Tehran, Samt, 18th edition. 475 p. [in Persian] 
Safarnezhad, M., & Nasirzade, A. M. (2019). Developing Sports Marketing Strategies for Iran Sport for all Federation (ISFAF). Applied Research in Sport Management, 7(3), 75-84. Doi: 10.30473/arsm.2019.27517.2248. [In Persian] 
Seung Bum, L., & Walsh, P. (2011). SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport. Sport Management Review, 14(4), 361-369.
Tayebi, B., Goodarzi, M., Jalali, M., & Alidoust, E. (2020). Determination of Explanatory Variables of Domestic Marketing in Islamic Republic of Iran Wrestling Federation Using Bansal Model. Sport Physiology & Management Investigations, 12(1), 9-19. [In Persian] 
USA Fencing Federation website; https://www.usafencing.org/
Vahedizadeh, M., Aghae, N., & Elahi, A. (2021). Strategies for Developing Financial Resources and Income of Sports Federations in Iran: Findings of a Qualitative Study. Sport Physiology & Management Investigations, 12(4), 153-168. [In Persian]
Zardoshtian, S. (2021). Designing Strategic Factors Model for Attracting and Expanding Sponsors in public and championship sports in Ilam Province. Applied Research in Sport Management, 9(3), 23-40. Doi: 10.30473/arsm.2021.7388. [In Persian]
Zeraat Kish, S. Y., & Asad Sengabi, H. (2013). Presenting a Suitable Model on the Shiraz City Tourism Marketing by P7 Model, unpublished master's thesis, Islamic Azad University, Qeshm International Branch. [In Persian]