نویسنده = ������������ ����������
اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-43

سردار محمدی؛ خالد سلیمانی؛ جرونیمو گراسیا فرناندز


تحلیل گزارش و کنترل نمونه‌های بدون پاسخ‌ در مقالات بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 153-178

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.533

سردار محمدی؛ محسن حیدری توپکانلو؛ عابد محمودیان