نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-34

ملیحه فقیرگنجی؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی


3. آسیب شناسی شرط‌بندی‌ مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 132-105

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.416

سارا کشکر؛ فضائیل جاوید؛ حسین بهادر