نویسنده = رضا حیدری
تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 195-172

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.007

احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور؛ رضا حیدری؛ فائزه سعدآبادی


تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 52-22

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.152

سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا حیدری؛ مسعود دارابی؛ کیانوش شجیع