کلیدواژه‌ها = بازاریابی سبز
بررسی رفتارهای زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان ورزشی: تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 117-96

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ مینا مستحفظیان؛ حدیثه بهرامی


تاثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 171-144

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.006

فاطمه رضائی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ توحید آقایی


تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 120-146

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.766

فریبرز درویشی هرزویلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهر رستمی