کلیدواژه‌ها = حمایت مالی
تحلیل کتاب‌سنجی روند جهانی پژوهش های بازاریابی ورزشی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-114

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.005

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی پور