کلیدواژه‌ها = محصولات ورزشی
تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 120-146

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.766

فریبرز درویشی هرزویلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهر رستمی