دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 174-1