کلیدواژه‌ها = وفاداری
مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با‌سابقه‌ باشگاه‌های تندرستی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 98-68

10.22034/sms.2022.62415

حسین علی محمدی؛ حسین کردلو؛ جواد ادبی فیروز جاه؛ نرگس گرامی


شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-129

10.34785/J017.2020.386

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی