کلیدواژه‌ها = هواداران ورزشی
اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-43

10.22034/sms.2023.62674

سردار محمدی؛ خالد سلیمانی؛ جرونیمو گراسیا فرناندز